Živelní pohromy – výstavba obecních nájemních bytů

Dne 10. srpna 2011 bude ukončena Výzva k předkládání žádostí o dotaci na výstavbu nájemních bytů v rámci podprogramu „Podpora výstavby nájemních bytů pro občany postižené živelní pohromou“.

Kontinuální výzva byla vyhlášena dne 24. srpna 2009 a umožňovala obcím získat investiční dotaci na pořízení nového nájemního bydlení náhradou za trvale obydlený byt, na který bylo v důsledku povodní nebo jiné živelní pohromy vydáno pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby nebo který byl v souvislosti s povodněmi nebo jinými živelními pohromami zničen nebo v rámci záchranných prací odstraněn.

Telefonické spojení: 224 861 153 - Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor podpory bydlení