Podpora výstavby obecních nájemních bytů pro občany postižené živelní pohromou

Dotace obcím na vznik nového nájemního bytu náhradou za trvale obydlený byt, na který bylo v důsledku povodní vydáno pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby nebo který byl v souvislosti s živelní pohromou zničen nebo v rámci záchranných prací odstraněn.
&nbsp