Podpora bydlení při živelní pohromě

Cílem podpory je zajištění dočasného náhradního ubytování, odstranění staveb bytového nebo rodinného domu (dále jen „stavba“), jeho části nebo zbytků stavby nebo stavební suti (dále jen „odstranění stavby“) a poskytování příspěvku na opravu bytu.
Program se skládá ze 2 podprogramů podle typu vyhlášeného povodňového nebezpečí. Každý podprogram obsahuje 3 dotační tituly. 

    Podprogram Podpora bydlení - krizový stav [PDF, 146.11KB]

    Podprogram Podpora bydlení - s nevyhlášeným nouzovým stavem nebo stavem nebezpečí [PDF, 202.15KB]

 

Dotační titul č. 1 - Náhradní ubytování

Podpora je určena k pořízení a vybudování ubytovací jednotky sloužící k dočasnému náhradnímu bydlení pro osoby, které v důsledku povodně přišly o bydlení.     Výzva [PDF, 89.05KB] k podávání žádostí začíná běžet dne 17. června 2013 a končí posledním dnem 2 měsíce po ukončení nouzového stavu, stavu nebezpečí nebo odvoláním 3. stavu povodňové aktivity.  


Dotační titul č. 2 - Odstranění stavby pro bydlení

Dotace je poskytována k úhradě nákladů spojených s odstraněním nenávratně poškozených staveb pro bydlení v důsledku povodně.     Výzva [PDF, 109.39KB] k předkládání žádostí začíná dne 17. června 2013 a bude ukončena za 2 roky po ukončení nouzového stavu, stavu nebezpečí nebo odvolání 3. stupně povodňové aktivity.  

Dotační titul č. 3 - Příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Příspěvek slouží k úhradě části nákladů na opravu bytu poškozeného povodní nebo tornádem z června 2013 a dále bouří, která postihla ČR dne 4.- 5. srpna 2013.     Výzva [PDF, 91.55KB] k podávaní žádostí o dotaci počíná dnem 17. června 2013 a končí posledním dnem 4 měsíce po ukončení nouzového stavu, stavu nebezpečí nebo odvolání 3. stupně povodňové aktivity.  

    Často kladené dotazy [PDF, 177.3KB]

obsahují seznam nejčastějších dotazů, týkajících se Dotačního titulu č. 3.
 

Podprogram Podpora výstavby obecních nájemních bytů pro občany postižené živelní pohromou

Dotace obcím na vznik nového nájemního bytu náhradou za trvale obydlený byt, na který bylo v důsledku povodní vydáno pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby nebo který byl v souvislosti s živelní pohromou zničen nebo v rámci záchranných prací odstraněn.     Výzva [PDF, 71.3KB] k podávání žádostí o dotaci začíná běžet 4. 10. 2013 a její ukončení bude oznámeno 10 dní před termínem ukončení. 
Ministerstvo pro místní rozvoj oznamuje, že dne 24. 7. 2015 končí lhůta pro podání žádostí o dotaci na výstavbu obecních nájemních bytů pro osoby postižené povodní v roce 2013. 
 

Příspěvek občanům 150 000,- Kč dle NV 394/2002 Sb.

Finanční pomoc v oblasti bydlení ve výši 150.000 Kč pro občany, kteří přišli v důsledku povodně o bydlení, podle nařízení vlády č. 394/2002 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi, ve znění pozdějších předpisů.     Výzva [PDF, 99.12KB] k předkládání žádostí byla vyhlášena dne 20. 9. 2009.