Podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů

03.11.2011: Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

O dotaci mohou žádat fyzické osoby podnikající a právnické osoby (včetně obcí) mající sídlo na území členského státu EU, popř. státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, a to ve dvou dotačních titulech: 
Pečovatelský byt pro osoby v tíživé sociální situaci z důvodu věku nebo zdravotní situace, tak aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče. Výše dotace je 600 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.

Vstupní byt je sociální bydlení pro osoby v tíživé finanční situaci nemající přístup k nájemnímu bydlení. Výše dotace je 550 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.
Předběžná alokace na rok 2012 je pro
-dotační titul Pečovatelský byt 250 mil. Kč
-dotační titul Vstupní byt 50 mil. Kč

Stanovení limitu nájemného a možnosti zvyšování limitu nájemného v souladu s podmínkami podprogramu