Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2010

11.11.2009:

Je podporována výstavba nájemních bytů pro osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená věkem nebo zdravotním stavem nebo pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemného vztahu.

Příjemcem dotace je obec, výše dotace na jednu bytovou jednotku je u pečovatelského bytu 600 tis. Kč, u vstupního bytu, pokud vznikne nový byt 550 tis. Kč nebo na úpravu bytu  250  tis. Kč. U výstavby, která dosahuje nízkoenergetického standardu, je možné částky navýšit o 50 tis. Kč. Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli podle „Dočasného rámce“ a pravidla „de minimis“ nesmí v období od 1.1.2008 do 31.12.2010 přesáhnout mezní hodnotu v Kč odpovídající 500 000 EUR.

S účinností ke dni 11.11. 2009 vyhlásil ministr pro místní rozvoj Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2010 z programu Podpora bydlení
 

Stanovení limitu nájemného a možnosti zvyšování limitu nájemného v souladu s podmínkami podprogramu