Právo a legislativa

Dozorové kompetence orgánů veřejné moci na základě zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
OVM Právnická
nebo podnikající fyzická osoba
Provozovatel Správce pohřebiště Nemocnice a domovy seniorů Obec
jako vypravitel sociálního pohřbu
Kraj
Pohřební služba Krematorium Balzamace Pohřebiště
MMR Konzervuje, balzamuje nebo vystavuje těla se souhlasem zemřelého (§ 4/1/b)?
Vystavuje nekonzervovaná těla do 1 týdne od úmrtí (§ 4/1/c)?
Pohřbívá do řádného hrobového místa na pohřebišti nebo řádně žehem v krematoriu? Zpopelňuje jednotlivě a mrazí pouze přechodně (§ 4/1/e)?
 
Má rakve a márnici dle předpisu a ukládá do ní (§ 7/1/a)?
Nesjednává v nemocnici (§ 7/1/c)?
Jak se chová k pozůstalým (§ 7/1/d)?
Předává LPZ (§ 7/1/g)?
Nabízí místnost pro úpravu bezplatně (§ 7/1/h)?
Zajistí, aby byla těla oblečená v konečné rakvi při převozech na pohřeb (§ 8/1)?
Zajistí, aby byla těla uložena do neprodyšně uzavřené rakvi nebo v mrazícím zařízení při převozech nad 500 km (§ 8/2)?
Přepravuje v pohřebním vozidle (§ 9/1)?
Co zpopelňuje (§ 14/3/a)?
Jak se chová k pozůstalým (§ 14/3/c)?
Zpopelňuje tak, aby byl popel identifikovatelný (§ 14/3/e)?
Vystaví doklad o zpopelnění s údaji dle zákona (§ 14/3/f)?
Ukládá popel do úřední urny (§ 14/3/g)?
Konzervuje, balzamuje těla se souhlasem zemřelého (§ 4/1/b)?
Jak se chová k pozůstalým (§ 11/a)?
 
Jak se chová k pozůstalým (§ 20/b)?
 
X X X Kontrola výkonu přenesené působnosti.
Kontroluje osoby, obce, nemocnice, domovy důchodců a pohřební služby při sociálních pohřbech?
Kontroluje provozovatele pohřebiště?
Kontroluje správce pohřebiště?
 
ŽÚ  
 
X
Vydal, změnil a zveřejnil řád dle zákona (§ 7/1/b)?
Nemá márnici v nemocnici (§ 6/4)?
Vydal, změnil a zveřejnil řád dle zákona (§ 14/3/b)? Vydal, změnil a zveřejnil řád dle zákona (§ 10a)? X X X X X
KHS Upravuje a vystavuje těla nenakažená nebezpečnou nemocí (§ 4/1/a)?
Otevřel konečnou rakev nebo urnu oprávněně podle § 4 odst. 1 písm. g)?
 
Provozuje márnici, ukládá do ní a vede evidenci dle zákona
(§ 7/1/f a j)?
Provozuje vozidlo a místnost pro úpravu dle zákona včetně dezinfekce
(§ 7/1/k a l)?
Vede evidenci průkazně ve formě vázané knihy (§ 7/4)?
Ukládá do márnice a provozuje dle zákona (§ 14/3/d)?
Vede evidenci dle zákona (§ 15/2)?
Vede evidenci průkazně ve formě vázané knihy (§ 15/3)?
X X X X X X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otevřel hrob nebo hrobku oprávněně podle § 4 odst. 1 písm. h)?
 
Informuje obec o sociálním pohřbu ve lhůtě (§ 5/6)? X X Provozuje pohřebiště dle zákona, řádu pohřebiště a zvláštních právních předpisů? Stanoví novou tlecí dobu při zjištění vody? Vede evidenci pohřbených dle zákona, průkazně a v knize? Plní informační povinnosti kraji? Ruší pohřebiště dle předpisu? Umožní pohřební službě pohřbít? Jsou lidské nezpopelněné ostatky uloženy v hrobě po dobu tlecí a exhumace v tlecí době schvalovány dle zákona? (§ 3, § 18 až § 20, § 22 odst. 3 až 5)?
Co povoluje do hrobu pohřbívat (§ 20 písm. a)?
Je prováděná exhumace po tlecí době povolena osobou blízkou a doložena (§ 22/5)?
Vydal řád pohřebiště dle předpisu (§ 19 a 18/3)?
Provozuje pohřebiště dle zákona, řádu pohřebiště a zvláštních právních předpisů? Vydal a zveřejnil řád dle zákona? Vede evidenci pohřbených dle zákona, průkazně a v knize? Umožní pohřební službě pohřbít? Jsou lidské nezpopelněné ostatky uloženy v hrobě po dobu tlecí? (§ 3, § 18 až § 20, § 22 odst. 3 až 5)?
Co povoluje do hrobu pohřbívat (§ 20 písm. a)?
Je prováděná exhumace po tlecí době povolena osobou blízkou a doložena (§ 22/5)?
Předají těla umytá a zašitá (§ 4 odst. 3)?
Nabízí místnost pro úpravu bezplatně (§ 4 odst. 3)?
Používají nemocnice pohřební auta dle zákona (§ 8 odst. 4)?
Informuje obec o sociálním pohřbu ve lhůtě (§ 5 odst. 6)?
Přepravuje poskytovatel zdravotní služby v pohřebním vozidle (§ 9/1)?
Kontrola výkonu pohřbívací povinnosti v přenesené působnosti
Např. uzavřela obec příkazní smlouvu s PS, zajistila pohřbení ve lhůtě a slušně? Nezpopelnila bez povolení cizince či osobu neznámou?
 
X
Porušení povinností uvedených v § 4 odst. 1 písm. e), g) a h), § 7 odst. 1 písm. c), § 7 odst. 2, § 11 písm. b) a c) a v § 14 odst. 3 písm. a), e) a g) se považuje za závažný způsob porušení podmínek stanovených živnostenským zákonem (zvýrazněno tučně).                                                                   
Vypracoval Tomáš Kotrlý, MMR, vedoucí oddělení pohřebnictví OPO-55, v Praze dne 17. 8. 2017