Právo a legislativa

Práva a povinností orgánů veřejné moci na základě zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 

1. Práva a povinností obcí

 
1.
§ 4, odst. 4
Pravomoc k vydání obecně závazné vyhlášky o způsobu a podmínkách převozu a přechodného uložení zemřelých.
působnost samostatná
2.
§ 5, odst. 1
Povinnost zajištění pohřbení lidských pozůstatků na území obce.
přenesená
3.
§ 5, odst. 4
Právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na pohřbení vůči dědicům zemřelého, a není-li dědiců, vůči státu.
samostatná
4.
§ 16, odst. 1
Povinnost zajištění provozování veřejného pohřebiště v jiné obci v okolí na základě dohody s provozovatelem pohřebiště.
samostatná
5.
§ 17, odst. 1
Pravomoc ke zřízení veřejného pohřebiště na pozemku v jejím vlastnictví.
samostatná
6.
§ 20, písm. g)
Pravomoc zrušit veřejného pohřebiště, jehož je provozovatelem.
samostatná
7.
§ 23, odst. 3
Povinnost o zákazu pohřbívání neprodleně informovat územně příslušný krajský úřad
samostatná
8.
§ 24, odst. 1
Povinnost zrušit veřejné pohřebiště, je-li to ve veřejném zájmu.
přenesená
9.
§ 18, § 19, § 20 § 21 a § 22
Povinnost zveřejnění řádu veřejného pohřebiště v místě na daném veřejném pohřebišti obvyklém a plnění dalších povinností provozovatele veřejného pohřebiště.
samostatná
 


 

 

2. Práva a povinností krajských úřadů

 
1.
§ 3, odst. 2
Povinnost vydat na základě žádosti registrované církve a náboženské společnosti stanovisko ke zřízení neveřejného pohřebiště pro vydání příslušného územního rozhodnutí.
působnost přenesená
2.
§ 18, odst. 3
Povinnost udělovat souhlas k provozování veřejného pohřebiště a ke změnám řádu veřejného pohřebiště.
přenesená
3.
§ 24, odst. 1
Povinnost vydat rozhodnutí o zrušení veřejného pohřebiště z důvodu veřejného zájmu, kterým je současně vyhlášen i zákaz pohřbívání, je-li to nutné.
přenesená
4.
§ 24, odst. 2
Povinnost zajistit a uhradit exhumace a převezení lidských ostatků, jakož i přemístění zeminy a travního porostu z rozptylových a vsypových luk, na jiné vhodné veřejné pohřebiště, je-li z důvodu veřejného zájmu výjimečně nutné zrušit veřejné pohřebiště před uplynutím lhůt uvedených v odstavci 1.
přenesená
5.
§ 28, odst. 2-3
Povinnost vykonávat dozor nad činností provozovatele pohřebiště, kterým je registrovaná církev nebo náboženská společnost, a rovněž vymáhat splnění uložených povinností.
přenesená
  

3. Práva a povinností krajských hygienických stanic

 
1.
§ 5, odst. 3
Pravomoc, v případě, že osoba byla v době úmrtí nakažena nebezpečnou nemocí, stanovit způsob nakládání s lidskými pozůstatky při pohřbení, jakož i rozhodnout o pohřbení zpopelněním bez ohledu na vůli osoby sjednávající pohřbení.
výkon státní správy
2.
§ 6, odst. 4
Povinnost vyjádřit se k udělení koncese k provozování pohřební služby.
výkon státní správy
3.
§ 9, odst. 2
Povinnost povolit přepravu lidských pozůstatků osoby, která byla v době úmrtí nakažena nebezpečnou nemocí.
výkon státní správy
4.
§ 9, odst. 3
Povinnost vydat umrlčí pas nebo průvodní list těla zemřelého provozovatelům pohřebních služeb.
výkon státní správy
5.
§ 10, odst. 4
Povinnost vyjádřit se k udělení koncese k provádění balzamace a konzervace.
výkon státní správy
6.
§ 12, odst. 1
Povinnost vyjádřit se ke zřízení krematoria na základě územního rozhodnutí a následného stavebního povolení.
výkon státní správy
7.
§ 13, odst. 4
Povinnost vyjádřit se k udělení koncese k provozování krematoria.
výkon státní správy
8.
§ 14, odst. 2
Povinnost schválit řád krematoria.
výkon státní správy
9.
§ 17, odst. 1
Povinnost vyjádřit se ke zřízení veřejného pohřebiště na základě územního rozhodnutí a následného stavebního povolení.
výkon státní správy
10.
§ 20, písm. e, § 22, odst. 3
Povinnost vyjádřit stanovisko k hydrogeologickým průzkumům pro stanovení nové tlecí doby.
výkon státní správy
11.
§ 22, odst. 5
Povinnost vydat souhlas s exhumací lidských ostatků před uplynutím tlecí doby.
výkon státní správy
12.
§ 23, odst.1
Povinnost zakázat pohřbívání na veřejném pohřebišti v případě, že by dalším pohřbíváním mohlo dojít k ohrožení veřejného zdraví.
výkon státní správy
 

4. Práva a povinností diplomatických misí a konzulárních úřadů

 
1.
§ 9, odst. 4
Dojde-li k úmrtí na území státu, který není vázán příslušnou mezinárodní smlouvou, povinnost vydat souhlas pro převoz lidských pozůstatků na území České republiky nebo převoz přes její území.
výkon státní správy
 

5. Práva a povinností orgánů ochrany ovzduší

 
1.
§ 12, odst. 1
Povinnost vyjádřit se ke zřízení krematoria na základě územního rozhodnutí a následného stavebního povolení.
výkon státní správy
 

6. Práva a povinností stavebního úřadu

 
1.
§ 12, odst. 2
Pravomoc v ochranném pásmu krematoria zakázat nebo omezit provádění staveb, jejich změny a činnosti, které by byly ohrožovány provozem krematoria nebo by mohly ohrozit jeho provoz.
působnost samostatná
2.
§ 17, odst. 2
Pravomoc v ochranném pásmu zakázat nebo omezit provádění staveb, jejich změny nebo činnosti, které by byly ohrožovány provozem veřejného pohřebiště nebo by mohly ohrozit řádný provoz veřejného pohřebiště nebo jeho důstojnost.
samostatná
 

7. Práva a povinností vodohospodářského orgánu

 
1.
§ 17, odst. 1
Povinnost vyjádřit se ke zřízení veřejného pohřebiště na základě územního rozhodnutí a následného stavebního povolení.
výkon státní správy
2.
§ 23, odst.1
Povinnost zakázat pohřbívání na veřejném pohřebišti nebo jeho části v případě, že by dalším pohřbíváním mohlo dojít k ohrožení vodního hospodářství.
výkon státní správy
 

8. Práva a povinností MMR

 
1.
§ 5, odst. 4
Povinnost uhradit obci účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého bez dědiců
výkon státní správy
 
 
Vypracoval Mgr. Tomáš Kotrlý, Th.D. dne 2. května 2012

Soubory ke stažení