Péče o pozůstalé v ČR

14.04.2010:

Žádná součást státní zdravotní a sociální péče nevěnuje systematickou pozornost pozůstalým, ačkoli velmi často trpí sociální izolací a těžkým psychickým strádáním. Nejpotřebnějšími pozůstalými bývají staří a mnohdy zcela bezradní ovdovělí muži i ženy, zvláště ti bezdětní, ale také pozůstalé nezletilé děti.

Globální města přátelská seniorům

Ročně je u nás rozděleno o třetinu více manželství smrtí než u soudu. Podle statistického úřadu tak v roce 2008 zažilo smrt manžela nebo manželky 40 875 Čechů, celkem žije v Česku přes tři čtvrtě milionu vdov a vdovců. Tragická smrt blízkého člověka patří k nejtěžším situacím v lidském životě.

V průvodci Globální města přátelská seniorům z roku 2007 (český překlad publikace WHO, Soubor typu .pdf    ) respondenti uvádí dva specifické problémy: péče o seniory v krizových situacích a nedostatek míst k pohřbívání. Ačkoli tato témata jsou zmiňována jen zřídka, jsou v rychle rostoucích městech důležitá. Jedním z výsledků územního plánování v obci by měla být dostatečně přístupná veřejná pohřebiště pro seniory.

Vláda České republiky se usnesením č. 8/2008 zavázala do roku  2012 zpracovat koncepci péče o truchlící a pozůstalé (srov. bod 7.l. vládního materiálu Kvalita života ve stáří    ). Ministerstvo pro místní rozvoj začalo od roku 2008 ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany, vědeckými autoritami a občanskými sdruženími analyzovat podmínky pro zvýšení kvality života pozůstalých. 
 

Poradenství pro pozůstalé

Jednou ze základních podmínek pro zvýšení kvality života pozůstalých je neustálé prohlubování a zvyšování kvalifikace personálu v pohřebních, pečovatelských a poradenských službách. Důležité jsou skutečné znalosti a dovednosti, nikoliv způsob jejich získání.

Pomoc a podporu pozůstalým může poskytnout prakticky kdokoliv, poradenství pro pozůstalé ale vyžaduje víc – poradce musí splňovat určité nároky. V západní Evropě, Severní Americe a Austrálii, kde je poradenství pro pozůstalé již plně etablované, existují školicí centra, specializované vzdělávací kurzy pro poradce a nabízena je pochopitelně i celostátně uznávaná zkouška.

Pracovní skupina pro tvorbu standardů v poradenství pro pozůstalé při Ministerstvu pro místní rozvoj začala od roku 2009 ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, vytvářet návrh dílčí kvalifikace poradce pro pozůstalé. 

K prvnímu představení odborné veřejnosti projektu autorizace v oblasti poradenství pro pozůstalé podle citovaného zákona došlo na Mezinárodní konferenci hospicové a paliativní péče, která se uskutečnila v Ostravě dne 26. listopadu 2009. Vybrané příspěvky z konference jsou k dispozici zde    .

Pro publikaci určenou pozůstalým Pohřeb a jeho organizace, která tento druh poradenství doporučuje, klikněte prosím zde.  Dubnový newsletter, týkající se poradenství pro pozůstalé, najdete zde
 

Poradce v poradenství pro pozůstalé

Cílem kvalifikačního a hodnotícího standardu profesní kvalifikace poradce pro pozůstalé (kód 69-020-M) je umožnit zvýšení kvalifikace všem laikům i profesionálům v České republice, kteří již léta dobrovolně přispívají ke zkvalitnění života pozůstalých. Je to vodítko pro náš vlastní odborný růst.

Hodnotový kontext poradce:
- Zákonnost
- Citlivost vůči kulturní a osobní odlišnosti při truchlení
- Spolusdílení – spolunesení
- Duchovní rozměr smrti
- Přiměřenost pietního chování
- Návaznost služeb
- Důstojnost umírání i truchlení

U úspěšných kandidátů o profesní kvalifikaci poradce pro pozůstalé, jejichž seznam byl zveřejněn zde, stát prostřednictvím autorizovaných osob veřejně ověřil uvedený hodnotový kontext a ocenil jejich kvalitu v nápomoci pozůstalým.  

Pracovní skupina pro tvorbu standardů v poradenství pro pozůstalé při Ministerstvu pro místní rozvoj je od roku 2009 složená z těchto odborníků: 
 
PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D.,
vedoucí pracovní skupiny
Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.
Vedoucí pracovní skupiny pro vytváření standardů psychosociální krizové pomoci při Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru Ministerstva vnitra
Julius Mlčoch
Ředitel Pohřebního ústavu hl. m. Prahy
Miluše Vondrušková
Předsedkyně Českého sdružení obětí dopravních nehod
Bc. Radka Adamcová
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Ostrava
Martina Hráská
Předsedkyně občanského sdružení Dlouhá cesta
Maria Stejskalová
Správkyně veřejného pohřebiště v Říčanech u Prahy
Mgr. Lucie Přádová
Hospicové občanské sdružení Cesta domů
Mgr. Petra Vitoušová
Prezidentka Bílého kruhu bezpečí
Mgr. Eva Černá
Generální sekretářka Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče
plk. PhDr. Zuzana Vrbová
Vedoucí psycholog MV - generální ředitelství HZS ČR
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Odbor legislativně právní MMR

K prvnímu představení odborné veřejnosti kvalifikačního a hodnotícího standardu Poradce v poradenství pro pozůstalé došlo na 2. sociální konferenci O posledních věcech člověka a doprovázení umírajících, která se uskutečnila ve Zlíně dne 31. března 2010. Příspěvky z konference jsou k dispozici zde    

Stručný výtah ze standardu najdete zde. První autorizované ověřování znalostí a odborných dovedností uchazečů o profesní kvalifikaci poradce pro pozůstalé proběhlo ve dnech 28.-29. září 2012 v domově pro seniory Dřevčický Park. První přípravný kurz ke zkoušce Poradce pro pozůstalé v rozsahu 81 hodin teoretické výuky a 40 hodin praktické výuky se uskuteční v září a říjnu 2013 v Klatovech. Odpovědnou osobou je paní Hana Formanová, Velenovy 155, Nalžovské Hory, PSČ 341 01, IČO 75398419, Email: vse-pro-venkov@seznam.cz. Číslo akreditace MSMT-50041/12-212/1099. Budeme rádi za jakoukoli Vaši odezvu směřovanou na adresu: ORSP-52, Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, E-mail: pohrebnictvi@mmr.cz.