Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Pohřebnictví > Informace a aktuality > Mezinárodní Dohoda o převozu těl ...

Mezinárodní Dohoda o převozu těl zemřelých platí pro ČR od 24. února 2012

23.02.2012: Dohoda o převozu těl zemřelých (Štrasburk, 26. října 1973) upravuje pietní nakládání s lidskými pozůstatky v případě, že nebyly zpopelněny a pokud byla potvrzena vůle ze strany blízkých pozůstalých převést je do země jejich původního domova. Ratifikační listina k Dohodě o převozu těl zemřelých byla uložena u generálního sekretáře Rady Evropy dne 23. ledna 2012 a v souladu s jejím textem vstoupí v platnost dne 24. února 2012.
Seznam států, které jsou smluvní stranou Dohody o převozu těl zemřelých (pdf - 144,55 KB), naleznete zde    . Dojde-li k úmrtí na území státu, který není vázán žádnou mezinárodní smlouvou, je pro převoz na území České republiky nebo převoz přes její území nutný souhlas diplomatické mise nebo konzulárního úřadu příslušného k zastupování zájmů České republiky. Česká republika zůstává smluvní stranou Mezinárodního Ujednání o přepravě mrtvol (Berlín, 10. 2. 1937), které bylo publikováno ve Sbírce zákonů č. 44/1938. Seznam států, které jsou smluvní stranou Mezinárodního Ujednání o přepravě mrtvol, naleznete zde a pro Úmrlčí pas, který je jeho přílohou, klikněte zde.

Součástí Dohody o převozu těl zemřelých je Průvodní list těla zemřelého. Podle čl. 3 odst. 1 Dohody o převozu těl zemřelých doprovází tento list tělo zemřelého při převozech z odesílajícího státu do státu určení, pokud Dohodu ratifikoval stát určení, nebo stát, přes jehož území se tělo převáží (po zemi nebo moři). Průvodní list těla zemřelého budou od 24. února 2012 vydávat provozovatelům pohřebních služeb Krajské hygienické stanice v souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dohoda o převozu těl zemřelých v čl. 6 odst. 3 upřesňuje požadavky kladené na rakev zejména v případě, že se jedná o leteckou přepravu; v takových případech je třeba ji opatřit zařízením na vyrovnání tlaku.

V případě, že osoba byla v době úmrtí nakažena nebezpečnou nemocí, může Krajská hygienická stanice podle § 5 odst. 3 citovaného zákona o pohřebnictví stanovit způsob nakládání s lidskými pozůstatky při převozu, jakož i rozhodnout o pohřbení zpopelněním bez ohledu na vůli osoby sjednávající pohřbení.

Nad rámec požadavků plynoucích z Dohody je vhodné, aby provozovatel pohřební služby měl před přepravou k dispozici
  • List o prohlídce mrtvého,
  • osobní doklady zemřelého (cestovní pas, povolení k pobytu, portrétní fotografie apod.).
Výše uvedené informace a doklady mohou sloužit k doložení skutečností požadovaných Krajskou hygienickou stanicí (např. k identifikaci zemřelého a k ověření příčiny smrti).
V zájmu usnadnění postupu provozovatele pohřební služby při přepravě je vhodné předem vyjasnit
  • jméno a kontaktní údaje osoby, která v místě určení převezme rakev,
  • druh a označení vozidla přepravy
  • název hraničního přechodu a kontakt na příslušný zastupitelský úřad.