Výzva pro externí hodnotitele integrovaných strategií

21.10.2015:

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky tímto vyhlašuje výzvu pro externí hodnotitele integrovaných strategií. Proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií upravuje Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 - 2020, schválený usnesením vlády ze dne 27. srpna 2014 č. 682 (dále též „Metodický pokyn“), ve znění Metodického stanoviska ministryně pro místní rozvoj ze dne 31. července 2015 a následných aktualizací Metodického pokynu.

V souladu s výše uvedeným Metodickým pokynem budou integrované strategie posuzovány ve dvou fázích. Kontrolu (hodnocení) formálních náležitostí a přijatelnosti bude zajišťovat Ministerstvo pro místní rozvoj (dále též „MMR“) s využitím externích hodnotitelů, zatímco ve fázi tzv. věcného hodnocení bude již MMR plnit pouze koordinační roli a hodnocení integrovaných strategií budou realizovat příslušné řídicí orgány programů, s jejichž podporou mají být navrhovaná opatření dotčených integrovaných strategií realizována.

Žádost o podporu integrované strategie je podávána v českém jazyce prostřednictvím monitorovacího systému strukturálních fondů MS2014+, v němž rovněž probíhá proces hodnocení a schvalování integrované strategie.

Výzva pro externí hodnotitele integrovaných strategií je otevřena od 21. října 2015 do 6. listopadu 2015, výzva je průběžná. V případě, že se ve stanoveném termínu pro podání žádostí o status hodnotitele nepřihlásí potřebný počet uchazečů, může být výzva prodloužena. Předpokládaná doba spolupráce je od 16. listopadu 2015 do 30. června 2016 v závislosti na aktuálním průběhu procesu hodnocení a schvalování integrovaných strategií. S vybranými uchazeči bude uzavřena dohoda o pracovní činnosti.

    Text výzvy [PDF, 170.14KB]
    Postup registrace externího uživatele [PDF, 818.87KB]
    Žádost o status hodnotitele [PDF, 1.37MB]