Prodloužení výzvy SCLLD

30.11.2015: V souladu s podmínkami výzvy CLLD_15_001 byla ke dni 30. listopadu 2015 provedena modifikace výzvy. V rámci modifikace výzvy byl prodloužen termín pro příjem žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje v monitorovacím systému strukturálních fondů MS2014+, původně stanovený na 31. prosince 2015. Nový termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje je stanoven na 31. března 2016.
V rámci modifikace byla rovněž doplněna operace 19.3.1 Programu rozvoje venkova „Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny“ a byl opraven specifický cíl Operačního programu Zaměstnanost z důvodu záměny čísla specifického cíle 03.2.63.1 za 03.2.65.1. S ohledem na zanesení správného specifického cíle Operačního programu Zaměstnanost do monitorovacího systému je nutné na připravovaných žádostech zadat správný SC OP Zaměstnanost, a to 03.2.65.1 (Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech). Následně je nutné vyplnit nejnižší úroveň hierarchie strategie (vybrat vazbu na specifický cíl programu), upravit/doplnit financování podle specifických cílů a navázat indikátory dle nově vybraného specifického cíle.