Druhá výzva SCLLD

11.05.2016:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor regionální politiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje č. 2 v souladu s usnesením vlády č. 541 ze dne 8. července 2015, o stavu přípravy strategií Komunitně vedeného místního rozvoje, jímž bylo ministryni pro místní rozvoj uloženo vyhlásit výzvu na předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje.

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) bude v souladu s Dohodou o partnerství využit v programovém období 2014 - 2020 ve venkovském území ČR pokrytém Místními akčními skupinami (MAS). Místní akční skupiny mohou zpracovávat integrovanou strategii širšího zaměření, financovatelnou z více programů Evropských strukturálních a investičních fondů nebo z jiných zdrojů.
 
Výzva č. 2 je určena místním akčním skupinám, které nepodaly žádost v první výzvě, a též MAS, kterým nebyla žádost v rámci první výzvy schválena. Podmínkou pro podání žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného místního rozvoje je získání Osvědčení o Standardizaci MAS. Proces standardizace MAS zajišťovaný Ministerstvem zemědělství probíhal v období od 24. listopadu 2014 do 31. ledna 2016. Osvědčení obdrželo všech 180 MAS, které o standardizaci požádaly. V rámci první výzvy, který byla vyhlášena na období 1. 8. 2015 – 31. 3. 2016 podalo žádost o podporu 165 MAS z celkového počtu 180 MAS, které získaly osvědčení o Standardizaci MAS. 

    Text výzvy CLLD_16_002 [PDF, 9.07MB]
    Příloha 9 - XLS tabulka [MS Excel, 18.26KB]