Závěrečné vyhodnocení akce

21.01.2009:

Zásady postupu „Závěrečného vyhodnocení akce“ u programů financování reprodukce majetku hrazených pouze ze státního rozpočtu ČR podle § 6 vyhlášky MF č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Dokumentace Závěrečného vyhodnocení akce požadovaná od příjemce dotace

a) Zpráva o průběhu realizace dotované akce - stručný popis, porovnání skutečných ukazatelů s ukazateli stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“), zdůvodnění případných rozdílů, aj.;

b) Údaje o financování akce - faktury a výpisy z účtu - chronologicky řadit, vždy faktura + příslušný výpis z účtu (při větším počtu než 2 doporučujeme provést soupis faktur a výpisů);

c) Vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu na financování akce;
     Vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu [MS Excel, 31.5KB]

d) Aktualizovaný formulář EDS/ISPROFIN - dosažené hodnoty indikátorů, parametrů, finanční bilance a údaje
o splnění podmínek stanovených v Rozhodnutí (S 09 110 až S 09 160); 
 Formulář EDS/ISPROFIN 

e) Doklad o ukončení realizace akce - předávací protokol; 

U stavebních akcí - doklady, které účastníka programu opravňují stavbu užívat podle zvláštního právního předpisu:
- kolaudační souhlas (jestliže byla stavba realizována na základě stavebního povolení podle zákona č. 183/2006 Sb.,) nebo
- kopie oznámení stavebnímu úřadu se záměrem používat stavbu včetně čestného prohlášení o tom, že stavební úřad užívání stavby nezakázal.