Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Dotace a programy > Podpora rozvoje pracovních příležitostí ...

Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje

04.04.2014: Cílem podprogramu je vytvořit podmínky pro zřízení nových pracovních míst, snížit nezaměstnanost na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje a zvýšit tak jejich hospodářskou výkonnost.
Rozhodnutím ministryně č. 50/2014 ze dne 4. dubna 2014 byly schváleny Zásady podprogramu 117D816 - Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje a výzva k předkládání žádostí o dotaci. 

Rozhodnutím ministryně č. 62/2014 ze dne 23. 4. 2014 byly změněny Zásady podprogramu - viz Zásady podprogramu ve znění Dodatku č. 1.

Rozhodnutím ministryně č. 66/2014 ze dne 12. 5. 2014 byl vydán Dodatek č. 2 k Zásadám podprogramu (Změny se týkají výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců u žadatelů z dotačního titulu 2. Tato změna bude aplikována i pro žadatele, kteří již svou žádost do programu podali a není tudíž nutné již podané žádosti aktualizovat.).

Žádosti je možné podávat kontinuálně, počínaje dnem 7. dubna 2014, na adrese: http://www3.mmr.cz/zad    .
Termín ukončení příjmu žádostí je 15. května 2014.

    Zásady podprogramu ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 [PDF, 521.12KB]
    Příloha č. 1: Struktura PZ [PDF, 91.9KB]
    Příloha č. 2: Čestné prohlášení o splnění požadavků [MS Word, 41.28KB]
    Příloha č. 3: Čestné prohlášení de minimis [MS Word, 69.5KB]
    Příloha č. 4: Pravidlo de minimis [PDF, 181.3KB]
    Příloha č. 5: Formulář EDS-ISPROFIN [MS Excel, 50.64KB]
    Příloha č. 6: Čestné prohlášení účastníka podprogramu [MS Word, 47.29KB]
    Příloha č. 7: Seznam pořizovaného majetku [MS Excel, 44KB]
    Příloha č. 8: Formulář-finanční vypořádání [MS Excel, 32.43KB]

    Podíl nezaměstnaných osob podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) k  31. 3. 2014 [MS Excel, 18.3KB]

    Výzva k předkládání žádostí [PDF, 98.99KB]
Elektronické vkládání žádostí       Příjem žádostí byl ukončen 15. května 2014.

    Seznam evidovaných žádostí [MS Excel, 96.43KB]
V rámci podprogramu bylo celkem zaevidováno 564 žádostí o dotace v objemu přes 904 milionů korun. Všechny žádosti prošly kontrolou kompletnosti a formální správnosti obsahu doložených dokumentů. Projekty, které prošly touto kontrolou, byly dále postoupeny k ekonomickému posouzení.
Vzhledem k velkému počtu hodnocených žádostí a zejména s ohledem na časovou náročnost ekonomického posouzení reálnosti a udržitelnosti předložených podnikatelských záměrů se původně předpokládaný termín výsledného vyhodnocení posunuje na konec srpna.
Po ukončení ekonomické analýzy projektů bude svolána hodnotitelská komise, která na základě výsledků hodnocení vybere a doporučí ministryni pro místní rozvoj projekty vhodné k podpoře.


Rozhodnutí ministryně č. 145/2014, ze dne 28.8. 2014.

    Seznam vyhodnocených žádostí - Moravskoslezský-kraj [MS Excel, 64.07KB] 
    Seznam vyhodnocených žádostí - Ústecký-kraj [MS Excel, 26.38KB]

Úspěšní žadatelé budou kontaktováni a vyzváni k dalšímu jednání.

Informace ke konkrétním projektům podávají administrátoři
SAMOSTATNÉHO ODDĚLENÍ ADMINISTRATIV REGIONÁLNÍCH PROGRAMŮ.  
Moravskoslezský kraj - Ing. Zuzana Šebestíková – zuzana.sebestikova@mmr.cz
Ústecký kraj - Ing. Jiří Štika – jiri.stika@mmr.cz
Informace budou poskytovány vždy pouze oprávněné osobě (statutárnímu zástupci žadatele nebo kontaktní osobě uvedené v žádosti), a to na základě emailu, popř. dopisu. Při komunikaci prosím vždy uvádějte telefonický kontakt.


Kategorie:

Aktuality