Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Dotace a programy > Obnova obecního a krajského majetku po ...

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013

12.11.2014: Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí v území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit důsledky živelních pohrom. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2013. Příjemcem dotace je obec, svazek obcí, kraj nebo hlavní město Praha.
Podpora je poskytována ve dvou dotačních titulech (DT):
DT č. 1 - pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav
DT č. 2 - pro dané území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav

    Zásady podprogramu [PDF, 149.56KB] - změněny Dodatkem (viz níže)
    příloha 1 - Prohlášení krajského úřadu [MS Word, 35KB]
    příloha 2 - Prohlášení obce [MS Word, 61KB]
    příloha 3 - Formulář EDS/ISPROFIN [MS Excel, 117.5KB]
    příloha 4 - Vyúčtování a finanční vypořádání [MS Excel, 100KB]

Upozornění: 
Vzhledem k administrativní náročnosti financování projektů je Rozhodnutí o poskytnutí dotace zpravidla zasíláno až po obdržení první faktury k proplacení - společně s dotací a kopií Pokynu k platbě.


    Výzva k předkládání žádostí o dotaci - DT č. 1 [PDF, 65.94KB]
Příjem žádostí byl ukončen ke dni 31.12.2013.
    Výzva k předkládání žádostí o dotaci - DT č. 2  [PDF, 67.41KB]
Příjem žádostí byl ukončen ke dni 31.10.2013.

Upozornění (neplatné pro Dodatek Zásad podprogramu): Dotace na obnovu místních komunikací a mostů a komunikací II. a III. třídy v DT č. 1 tohoto podprogramu MMR neposkytuje. Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 05.06.2013 č. 428 a č. 429 v roce 2013 poskytuje finanční prostředky na opravy následků povodní roku 2013 na místních komunikacích a dalším poškozeném majetku a komunikacích II. a III. třídy Ministerstvo dopravy (platí pro území, kde byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav).

    Seznam evidovaných žádostí - DT č.2 [PDF, 35.11KB]
Rozhodnutí ministra č.176/2013 ze dne 19.12.2013:
    Seznam vyhodnocených žádostí - DT č.2 [MS Excel, 88KB]

    Seznam evidovaných žádostí - DT č. 1 [PDF, 47.21KB]
Rozhodnutí ministryně č. 074/2014 ze dne 30.04.2014:
    Seznam vyhodnocených žádostí - DT č. 1 [MS Excel, 38.25KB]
Žádosti investičního charakteru na dopravní infrastrukturu     (seznam) [MS Excel, 13.23KB] budou vráceny – žadatelé mohou požádat o dotaci Ministerstvo dopravy, které otevřelo příslušný program - zde      Ostatní žádosti budou vyhodnoceny následně.
Rozhodnutí ministryně č. 137/2014 ze dne 22.08.2014:
    Seznam vyhodnocených žádostí - DT č. 1 [MS Excel, 46KB]
Jedná se o doposud nevyhodnocené žádosti (doplnění, kontroly), které byly přijaty do 31.12.2013.
    Ostatní žádosti [PDF, 123.16KB] jsou odložené, po splnění podmínek budou projednány.

Pozor!  Změna Zásad podprogramu a nová Výzva k předkládání žádostí (výzva č. 2):
Rozhodnutím ministryně č. 79/2014 ze dne 19.05.2014 (a schválením změny programové dokumentace MF) byl vydán Dodatek k Zásadám podprogramu a schválena druhá výzva k předkládání žádostí pro DT č. 1. Změna se týká především čl. 5.1 a 5.2 (dotace na obnovu mostů a komunikací) a změny způsobu financování. Výzva umožní podávání žádostí o dotaci na obnovu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou v roce 2013, a to včetně obnovy komunikací a mostů. Žádosti je možné podávat počínaje dnem 17.06.2014 na adrese: http://www3.mmr.cz/zad    .  Termín ukončení příjmu žádostí je 31.07.2014

    Zásady podprogramu ve znění Dodatku [PDF, 209.9KB] 
(přílohy č. 1 až 4 zůstávají beze změn - viz výše)
    Výzva (č. 2) k předkládání žádostí o dotaci - DT č. 1 [PDF, 151.72KB]
Obce, které podaly žádost neinvestičního charakteru na obnovu dopravní infrastruktury při první výzvě (     seznam [MS Excel, 14.14KB] [MS Excel, 14.14KB])*, si opětně podají žádost na MMR v elektronické i listinné podobě  (nyní již bez povinných příloh).
    Pokyny pro vyplnění žádosti [PDF, 223.28KB]
Příjem žádostí z duhé výzvy byl ukončen ke dni 31.07.2014.

    Seznam evidovaných žádostí - DT č. 1 (výzva č. 2) [PDF, 229.37KB]
Rozhodnutí ministryně č. 221/2014 ze dne 26.11.2014:
    Seznam vyhodnocených žádostí - DT č. 1 (+zbytek z 1. výzvy) [MS Excel, 31.57KB]
Přednostně byly dotace poskytnuty na obnovu komunikací a mostů. Ostatní žádosti budou projednány hodnotitelskou komisí následně s ohledem na přidělené finanční prostředky. 
Rozhodnutí ministryně č. 002/2015 ze dne 08.01.2015:
    Seznam vyhodnocených žádostí - DT č. 1 [MS Excel, 28.4KB]
Náhradní akce budou postupně financovány až při úspoře finančních prostředků z průběžně dotovaných akcí.   Ostatní žádosti v DT č. 1 jsou nedoporučené.

Registrace akce na doporučené akce budou zasílány příjemcům dotace v březnu 2015 (až po překlopení databáze dotačního informačního systému do roku 2015).
Obsahem Registrace akce budou      Podmínky pro vydání Rozhodnutí [PDF, 337.15KB].


Upozornění:           Příjemce dotace, který obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace, realizoval a financoval (s pomocí dotace) akci v  roce 2014, je povinen předložit MMR podklady pro finanční vypořádání dotace podle § 10 odst. 1 písm. a)  vyhlášky č. 52/2008 Sb. na formuláři EDS/ISPROFIN S09150 nebo S09160 v termínu nejpozději do 15.02.2015!

Akce v DT č. 1 (včetně čerpání dotace) mohou být realizovány v roce 2015 i v roce 2016.
 

Informační centrum
tel.: +420 224 861 282
       +420 224 861 138
e-mail: info@mmr.cz

Připojené soubory