Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Dotace a programy > Demolice budov v sociálně vyloučených ...

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2017

17.10.2016: Podprogram je součástí nového programu financovaného ze státního rozpočtu "Podpora revitalizace území". Je zaměřen na podporu demolic budov v obcích, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitou. Cílem podprogramu je připravit území pro jeho plnohodnotné využití v dalším rozvoji obce. Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který ale bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). Žadatelem v tomto podprogramu mohou být obce, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitu. Dotace bude poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Rozhodnutím ministryně č. 84/2016 byly schváleny Zásady podprogramu a vyhlášení výzvy
k předkládání žádostí. 
Žádosti je možné podávat od 18.10.2016. Ukončení příjmu žádostí: 30.12.2016 (do 12 hodin).

    Zásady podprogramu [PDF, 281.06KB]
    Příloha č. 1 - Prohlášení účastníka podprogramu [MS Word, 50.4KB]
    Příloha č. 2 - Formulář EDS/ISPROFIN [MS Excel, 51.35KB]
    Příloha č. 3 - Finanční vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. [MS Excel, 33.99KB]
    Příloha č. 4 - Soupis účetních dokladů [MS Excel, 36.17KB]
    Příloha č. 5 - Vyúčtování pro ZVA [MS Excel, 40.55KB]
    Příloha č. 6 - Projekt následného využití [MS Word, 44.02KB]

    Výzva k předkládání žádostí [PDF, 154.96KB]
Upozornění: Podatelna MMR bude pro příjem žádostí dne 30.12.2016 otevřena do 12.00 hod.
    Seznam obcí s rozšířenou působností (ORP), v jejichž správním obvodě se nacházejí obce se sociálně vyloučenou lokalitou (SVL) [PDF, 334.53KB]
Seznam obcí se SVL je k dispozici u správce programu.

    Seznam evidovaných žádostí [MS Excel, 44.21KB]

Rozhodnutí ministryně č. 12/2017 ze dne 22.03.2017:
    Seznam vyhodnocených žádostí [MS Excel, 47.78KB]

Informační centrum (pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.)
tel.: +420 224 861 282
       +420 224 861 138
e-mail: info@mmr.cz 

Aktualizováno dne: 24.03.2017