Jste zde: Úvodní strana > ... > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Koncepce a strategie > Strategie regionálního rozvoje České ...

Strategie regionálního rozvoje České republiky na roky 2007-2013

17.12.2008: Strategie regionálního rozvoje České republiky (dále jen "SRR ČR") se pořizuje jako základní dokument politiky regionálního rozvoje podle § 5 zákona č. 248/2000 Sb.,o podpoře regionálního rozvoje. Prvním koncepčním materiálem na úseku regionální politiky byla Strategie regionálního rozvoje ČR přijatá vládou v roce 2000 usnesením č. 682 ze dne 12. července 2000 o Strategii regionálního rozvoje České republiky. Tato Strategie regionálního rozvoje vytvořila základní rámec pro formování regionální politiky České republiky komplementární s regionální politikou Evropské unie.

Cílem aktualizace SRR ČR je implikace nových nařízení EU v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti do strategie, priorit a opatření české regionální politiky. Dokument bude určovat orientaci politiky regionálního rozvoje České republiky v období let 2007–2013. Vychází ze "Strategie udržitelného rozvoje České republiky" a v ekonomické oblasti ze zpracovávané "Strategie hospodářského růstu". V oblasti politiky soudržnosti naváže SRR ČR na její základní programové dokumenty na národní úrovni "Národní rozvojový plán" a "Národní strategický referenční rámec". Zpracovatelem SRR ČR je Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionálního rozvoje.

Cílem strategie je formulování témat a aspektů významných pro podporu regionálního rozvoje a zahrnutí regionální dimenze do těchto politik tam, kde je to účelné a potřebné. Strategie regionálního rozvoje tak představuje strategickou orientaci pro budoucí programy regionálního rozvoje na centrální i regionální úrovni.

Souběžně také probíhal dle schváleného harmonogramu proces posuzování vlivů Strategie regionálního rozvoje České republiky na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Dne 17.5.2006 byla schválen usnesením vlády ČR č. 560 Strategie regionální politiky ČR, pro léta 2007–13, kompletní materiál (včetně usnesení vlády č.560 s přílohou)naleznete zde:

Košilka materiálu do vlády.doc (41.50 KB) 
Usnesení vlády č. 560 o Strategii regionálního rozvoje.doc (70.50 KB)
Příloha usnesení vlády č. 560/2006.doc (24.50 KB) 
Předkládací zpráva ke Strategii regionálního rozvoje.doc (35.50 KB) 
Dokument Strategie regionálního rozvoje České republiky na roky 2007–13.doc (3.73 MB) 
Stanovisko_SEA.doc Stanovisko SEA ke Strategii regionálního rozvoje.doc (23.50 KB) 
Vypořádání připomínek ke Strategii regionálního rozvoje.doc (337.50 KB)
Příloha č. 1 - Charakteristika priorit.doc (279.50 KB) 
Příloha č. 2 – Realizace cílů a priorit.doc (329.00 KB) 
Příloha č. 3 – Indikátory.doc (472.50 KB)
Příloha č. 4 – Analytické podklady.doc (13.57 MB)
 

Kontakt ke Strategii regionálního rozvoje ČR

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ing. Pavel Novotný
Odbor rozvoje a strategie regionální politiky
Oddělení strategie regionální politiky
Tel.: +420 224 864 287
E-mail: Pavel.Novotny@mmr.cz