Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Informace a aktuality > Evropská seskupení pro územní spolupráci (1)

Evropská seskupení pro územní spolupráci (1)

20.08.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje postup, na jehož základě budou realizovány jednotlivé kroky směřující k rozhodnutí o schválení účasti člena v seskupení nebo k registraci

Začátkem června byla zveřejněna ve Sbírce zákonů (pod č. 154/2009 Sb.) novelizace zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje podmínky pro fungování evropských seskupení pro územní spolupráci v podmínkách České republiky.

Evropský rámec je upraven nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2006. Jeho cílem bylo vytvořit evropský právní rámec pro vznik a fungování nástroje pro spolupráci na úrovni EU, který má právní subjektivitu a může jednat jménem svých členů, zejména regionálních a místních orgánů. Smysl evropských seskupení pro územní spolupráci je usnadnit a podpořit přeshraniční, nadnárodní nebo meziregionální spolupráci mezi jeho členy za výhradním účelem posílení hospodářské a sociální soudržnosti. Seskupení může sdružovat členy nacházející se na území nejméně dvou členských států EU a mohou jimi být státy, regionální a místní orgány a veřejnoprávní subjekty.

Novelizovaný zákon o podpoře regionálního rozvoje svěřuje registraci evropských seskupení pro územní spolupráci a schvalování účasti člena takových seskupení Ministerstvu pro místní rozvoj. Ministerstvo ve správním řízení takovou žádost posoudí a v případě souladu obsahu žádosti s právním řádem takové seskupení zaregistruje.

Jak základní informace, tak vzorové žádosti jsou dostupné na webu ministerstva pod titulem Evropská seskupení pro územní spolupráci. Skutečnosti zapisované do tohoto registru, stejně jako úplné znění úmluvy a stanov, budou zveřejňovány na webu ministerstva postupně, tak jak budou evropská seskupení pro územní spolupráci registrována.

Pro bližší informace je možné se obrátit na Odbor evropské spolupráce – telefon 224 861 341 nebo e-mail: gradan@mmr.cz.

Kategorie:

Aktuality