Archiv certifikovaných metodik - 2014

14.11.2014: Výsledek „Certifikovaná metodika“ (Nmet) realizuje původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje metodiku (nutnou podmínkou je novost postupů), která byla příslušným orgánem státní správy nebo příslušným odborným certifikačním(akreditačním) orgánem schválena a doporučena pro využití v praxi.

Výzkumný program BETA - certifikované metodiky za rok 2014

Projekt: TB010MMR023 "Chování jednotlivých aktérů na trhu s byty včetně analýzy 3E zásahů veřejné moci"

Metodika pro pravidelné a průběžné hodnocení používaných nástrojů bytové politiky z pohledu jejich efektivity, hospodárnosti a účelnosti

 

Výzkumný program OMEGA - certifikované metodiky za rok 2014

Projekt: TD020040 "Nástroje podpory technicko-ekonomických procesů řízení"

Metodika objektivizace rozpočtů částí bytových objektů
Vzorový příklad

 

Projekt:  TD010029 „Vymezení subregionů pro rozlišení a řešení sociálních a ekonomických disparit“

Metodika hodnocení disparit na úrovni subregionů
Vzorový příklad

 

Projekt:  TD010203: „Aplikace Evropské úmluvy o krajině do zásad územního rozvoje v letech 2012 – 2013“

Metodická pomůcka pro pořizování a zpracování zásad územního rozvoje v kontextu Evropské úmluvy o krajině 
Vzorový příklad
 

Projekt:  TD010049 „Prognóza demografického vývoje a jeho důsledků pro kvalitu života obyvatel v dynamicky se měnících obcích v zázemí českých měst: aplikace v rozvoji a správě území“ 

A_Metodika odhadu důsledků nové bytové výstavby pro demografický vývoj a sociální infrastrukturu v suburbánních obcích 
Vzorový příklad

 

    B_Metodika sledování rozsahu rezidenční suburbanizace v České republice  [PDF, 1.35MB]
Vzorový příklad

 

Projekt:  TD010073 „Využití systému Regional Sources Assessment (RSA) v procesu územního a strategického plánování regionů a municipalit“

Metodika pro zařazení obnovitelných zdrojů energie do procesu strategického plánování municipalit   
Vzorový příklad