Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR (TSA)

08.12.2015:
Cílem projektu je zajištění a zkvalitnění statistických dat pro sestavování a zpřesňování tabulek TSA ČR – doplnění údajů o počtu a struktuře zahraničních návštěvníků v ČR a jejich výdajích. Hlavní aktivitou, která je z projektu financována, je výběrové dotazování zahraničních turistů, jednodenních a tranzitujících návštěvníků v členění dle země původu. Realizuje se na vybraných místech v blízkosti vybraných hraničních přechodů celostátního i regionálního charakteru a na vybraných nádražích a letištích. Výsledky šetření jsou jedním z hlavních zdrojů dat pro Satelitní účet cestovního ruchu ČR. Statistické šetření pro MMR ČR realizuje vybraný dodavatel. Výsledky jsou zveřejňovány čtvrtletně.
Doba realizace projektu:     1. 1. 2009 – 30. 6. 2015
Alokace projektu:                84,5 mil. Kč
 
Výstupy projektu:

Aktuálně: 

Na základě odborné studie a pod metodickým řízením Pracovní skupiny na statistiku cestovního ruchu proběhlo v září a začátkem října terénní šetření počtu a struktury zahraničních a tuzemských návštěvníků v pěti vybraných lokalitách vhodných pro dotazování (Telč, ZOO v Lešné u Zlína, Adršpašsko-teplické skály, Karlštejn, OC Teplice. Partnerem Ministerstva pro místní rozvoj ČR byl Český statistický úřad. V průběhu šetření byly lokality zaměřeny i mobilním operátorem a získaná data následně porovnávána s výsledky terénního sběru z důvodu potřeby porovnání obou metod. Výzkum byl doplněn šetřením malého rozsahu ve vnitrozemí za účelem získání doplňujících informací o výdajích zahraničních návštěvníků ČR. Do konce roku probíhají analytické práce zabývající se srovnatelností nové a stávající metody sběru dat o příjezdovém cestovním ruchu České republiky. Nicméně již nyní je jasné, že nová metoda by měla být vhodnou alternativou pro stávající šetření – za předpokladu, že dojde k jejímu optimálnímu nastavení. Zmíněný terénní výzkum byl realizován jako samostatný projekt „Pilotní šetření příjezdového cestovního ruchu prostřednictvím zbytkových GSM dat“ financovaný taktéž z Integrovaného operačního programu s harmonogramem únor-prosinec 2015 - bližší informaci naleznete zde.
 

V rámci udržitelnosti projektu a v souladu s potřebou zajistit spolehlivá data o cestovním ruchu na makroekonomické úrovni i po skončení projektu „Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR“ hledá ministerstvo modernější, efektivnější a méně finančně náročné cesty sběru statistických dat o příjezdovém cestovním ruchu. Optimální cestou pro odhad statistických dat o zahraničních návštěvnících ČR a jejich výdajích se zatím jeví využití vhodné kombinace následujících zdrojů informací: geolokační data mobilních operátorů, pravidelná výběrová šetření výdajů zahraničních návštěvníků malého rozsahu a později i data provozovatelů sítě platebních karet, případné další zdroje informací (administrativní data, internet apod.)

    Rozbor potřeb statistiky PCR - prezentace [PDF, 2.59MB]
    Rozbor potřeb statistiky PCR - zpráva [PDF, 2.26MB]
    Studie zdrojové základny pro statistiku příjezdového cestovního ruchu [PDF, 2.04MB]
    Studie metodiky pilotniho sberu dat PCR [PDF, 696.47KB]

Začátkem roku 2013 byla v rámci šetření „Příjezdový cestovní ruch“ dokončena studie za organizovaný cestovní ruch. Hlavním důvodem tohoto navazujícího jednorázového výzkumu bylo to, že v období po zrušení fyzických hraničních přechodů bylo stále náročnější dotazovat v terénu zahraniční účastníky autobusových zájezdů do ČR. Hrozilo tedy nebezpečí, že se celostátní výstupy - a především data na krajské úrovni - budou stále více odchylovat od skutečnosti. Po zakomponování výsledků studie do struktury stávajícího šetření je nadále zabezpečena nezbytná kvalita a spolehlivost pravidelných čtvrtletních výstupů. Více informací naleznete na tomto     webovém odkazu. [PDF, 961.78KB]

V průběhu 1. poloviny roku 2012 došlo ke zpracování dat "Příjezdového cestovního ruchu" na podrobnější regionální úrovni a v srpnu bylo zveřejněno 14 analýz za jednotlivé kraje České republiky a souhrnná srovnávací analýza (za období 2009 - 2011).  

Soubory ke stažení