Cestovní ruch v České republice 2012

03.12.2013: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Vás i letos seznámí s aktivitami, kterým se věnovalo v oblasti cestovního ruchu za rok 2012. Jedná se zejména o statistické informace a trendy cestovního ruchu, aktivity v oblasti koncepční, legislativní a mezinárodní činnosti v cestovním ruchu. Tyto aktivity mají charakter jednak správních činností vycházející z kompetencí MMR ČR jako ústředního orgánu státní správy anebo jsou zaměřeny ke konkrétním opatřením podporující rozvoj cestovního ruchu v České republice.
Ze statistického hlediska je možné výkonnost odvětví cestovního ruchu v České republice za rok 2012 hodnotit spíše jako období dalšího oživení, avšak ne všechny výkonnostní parametry odvětví se podařilo dostat na předkrizovou úroveň roku 2007. Dopady celé řady úsporných opatření aplikovaných jak v České republice, tak na některých důležitých zdrojových trzích se projevily zejména ve stagnujících příjmech cestovního ruchu.  Lze očekávat, že se tato skutečnost nezmění ani v budoucnu, neboť je plně v souladu s trendem zkracujících se dovolených.  Můžeme však zmínit, důležité aktivity za rok 2012, které MMR ČR podniklo k vytvoření lepších podmínek v oblasti cestovního ruchu, jakými jsou: tvorba nové Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2014 – 2020, která byla připravována společně s Marketingovou koncepcí cestovního ruchu na období 2013 – 2020 agentury CzechTourism. Nová politika je s ohledem na uplatnění celé řady inovativních přístupů k podpoře cestovního ruchu příslibem pro další období, které bude spojené s možností využívání finančních prostředků na podporu cestovního ruchu v dalším programovém období Evropské unie.  Dále pak můžeme zmínit přípravy na novelizaci zákona č. 159/1999 Sb., u něhož se ukázalo nutné zpřesnit definice některých ustanovení tohoto zákona tak, aby zůstala i nadále zachována odpovídající ochrana spotřebitele. Z dalších aktivit je možné zmínit pokračování tvorby Českého systému kvality služeb, jako nástroje umožňujícího subjektům působícím v cestovním ruchu zkvalitňovat své služby a realizaci několika plošných statistických sčítání cestovního ruchu, kdy zejména cenzus v oblasti ubytovacích zařízení s sebou přinesl první velmi zajímavé výsledky. Úspěšně lze hodnotit i další pokračování Národního programu podpory cestovního ruchu, prostřednictvím kterého byly již potřetí podporovány konkrétní projekty v oblasti sociálního cestovního ruchu.

Připojené soubory