Podpora cestovního ruchu 2001

05.01.2009:

Státní program podpory cestovního ruchu (dále jen Program) byl schválen usnesením č. 1075 vlády České republiky ze dne 1. listopadu 2000. Jeho přijetí představuje jeden z kroků plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu České republiky, která byla vzata vládou na vědomí dne 14. července 1999 usnesením č. 717. Současně bylo schváleno zaměření Programu formou podprogramů na rok 2001 na podporu rozvoje a regenerace českého lázeňství.

Zaměření Státního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2001:

Podprogram č. 1: "Podpora rozvoje měst a obcí se statutem lázeňského místa"

Je určen na rozvoj a regeneraci lázeňské infrastruktury v majetku města nebo obce. Formou podpory je dotace pro města a obce do výše 50 % celkových předpokládaných rozpočtových nákladů na budování infrastruktury lázeňského cestovního ruchu včetně její údržby a oprav.

Podprogram č. 2: "Podpora vlastníků lázeňské infrastruktury"

Je určen vlastníkům lázeňské infrastruktury (např. lesoparků, parků, pozemních komunikací a drah, kolonád, kulturních zařízení, hromadných ubytovacích zařízení a stravovacích zařízení apod.) na budování infrastruktury cestovního ruchu včetně údržby a oprav ve formě dotace až do výše 50 % předpokládaných rozpočtových nákladů projektu nebo akce.

Podprogram č. 3: "Rozšiřování ubytovací kapacity v kategorii ubytování v soukromí ve městech a obcích se statutem lázeňského místa"

Je určen pro ubytovatele v katastru lázeňského místa na vybudování každého jednoho nového lůžka včetně hygienického stacionáře v kategorii ubytování v soukromí formou dotace ve výši 20 tis. Kč.

Podprogram č. 4: "Programy rozvoje lázeňské turistiky"

Je určen podnikatelům a institucím na programy související s tvorbou a realizací nabídky nových produktů lázeňské turistiky včetně finální přípravy podnikatelů (zejména na školící, informační, poradenské, propagační a další činnosti spojené s nabídkou nového produktu) ve formě dotace až do výše 50 % předpokládaných rozpočtových nákladů.