Jste zde: Úvodní strana > ... > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Dotace a programy > Programovací období 2004 - 2006 > Operační program Rozvoj lidských zdrojů ...

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)

27.07.2009:
Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) tvořil základ pro realizaci podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice na období 2004-2006.

Globálním cílem operačního programu Rozvoj lidských zdrojů bylo dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje.

Operační program Rozvoj lidských zdrojů vymezuje celkem 4 priority a 10 opatření:

Priorita 1 - Aktivní politika zaměstnanosti

Priortia 2 - Sociální integrace a rovnost příležitostí

Priorita 3 - Rozvoj celoživotního účení

Priorita 4 - Adaptabilita a podnikání

Priorita 5 - Technická pomoc

 

V rámci priority 4 byly následující dvě opatření:

Opatření 4.1 - Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti    

Opatření 4.2 - Specifické vzdělávání