Rok 2017 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Podprogram je zaměřen na podporu vzniku nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionech. Je zaměřen na rozvoj aktivit, které slouží návštěvníkům případně rezidentům v rámci volnočasových aktivit.
Účelem podprogramu je podpořit rozvoj investic do cestovního ruchu a rozšíření rozsahu a zvýšení kvality poskytovaných služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám.

V rámci podprogramu budou podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, podpora úpravy lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků.

Podprogram je členěn na 3 dotační tituly (DT):
DT č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit,
DT č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu,
DT č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu.

Rozhodnutím ministryně č. 26/2017 ze dne 13. 6. 2017 byly schváleny akce navržené k poskytnutí dotace v rámci podporgramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.

Seznam navržených akcí/projektů ke spolufinancování ze státního rozpočtu DT č. 2 a 3
    Rozvoj infra.CR - DT2a3-seznam návrh dotace-2017 [PDF, 343.12KB]
(pozn. do DT1 nebyla podána žádná žádost)

Dokumenty ke stažení - 2. vlna povinných příloh
    Příloha č.7 - Výběr dodavatelů v NPPCRR [PDF, 318.93KB]
    Příloha č.7 - Formulář-výběr dodavatele [MS Word, 94.67KB]
    Zjednodušený formulář EDS - 2017 [MS Excel, 144.5KB]
    Podpisový vzor - NPPCRR 2017 [MS Word, 55KB]
    Čestné prohlášení - obec, kraj - 2017 [MS Word, 40.95KB]
    MP pro příjemce dotací - čerpání dotaci - 2017 [PDF, 472.83KB]
    VZOR-průvodní dopis k fakturám [MS Word, 37.33KB]

Dne 6.12.2016 se uskutečnily 2 semináře pro žadatele o dotaci s tématem: Zásady pro žadatele - podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.
    NPPCRR-Seminář pro žadatele [PDF, 529.9KB]

Rozhodnutím ministryně č. 74/2016 byly schváleny Zásady podprogramu a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí. Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl způsobilých výdajů z celkového rozpočtu akce, zbylých 50 % rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2017.

Elektronický formulář Žádosti naleznete na internetové adrese: http://www3.mmr.cz/zad    

Dokumenty ke stažení - 1. výzva pro rok 2017, Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR
    Zásady podprogramu - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR [PDF, 651.62KB]
    Příloha č.1 - Přehled oprávněných příjemců [PDF, 184.32KB]
    Příloha č.2 - Příklady výdajů [PDF, 323.15KB]
    Příloha č.3 - Parametry na úrovni projektů [PDF, 248.26KB]
    Příloha č.4 - GBER tabulka [PDF, 335.26KB]
    Příloha č.4 - Nařízení EK č. 651_2014 [PDF, 861.17KB]
    Příloha č.5 - Manuál - popis eventu [PDF, 279.98KB]
    Příloha č.5 - Formulář-popis eventu [MS Word, 102.94KB]
    Příloha č.6 - Výběr režimu VP [MS Word, 105.96KB]
    Příloha č.7 - Výběr dodavatelů v NPPCRR [PDF, 318.93KB]
    Příloha č.7 - Formulář-výběr dodavatele [MS Word, 94.67KB]
Poznámka k Příloze č. 7: PZ 7 – Metodický pokyn pro výběr dodavatelů v NPPCRR – v dokumentu se objevuje chybný údaj týkající se lhůty pro předkládání nabídek (str. 6 materiálu) – správně jsou „pracovní dny“.

    NPPCRR Číselník parametrů-P1 InfrastrukturaCR [PDF, 546.95KB]
    Formulář-Příloha F-popis a vazba na region [MS Word, 90.76KB]


    Výzva k předkládání žádostí o dotaci - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR [PDF, 286.81KB]
Důležité UPOZORNĚNÍ: prodloužení termínu výzvy k předkládání žádostí o dotaci NPPCRR - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR - NOVĚ do 16.1.2017, 16:00 hod
Upozornění: Podatelna MMR bude přijímat žádosti do 16.1.2017 do 16.00 hod (platí i pro žádosti zasílané poštou).


 

31. ledna 2018: Příjemce dotace předkládá správci Programu Průběžnou zprávu o realizaci akce (1/2018) a Závěrečné vyhodnocení akce (v termínu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace). Bližší informace naleznete v dokumentu Metodický ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven