Rok 2017 - Marketingové aktivity v cestovním ruchu

Podprogram je určen destinačním společnostem na podporu realizace marketingových aktivit.
Cílem je zvýšení povědomí o regionech za účelem zvýšení návštěvnosti. 

V rámci podprogramu budou podporovány aktivity zaměřené na podporu řízení destinací, realizaci marketingových výzkumů, podporu produktů a zavádění inovací v cestovním ruchu, podporu distribuce produktů cestovního ruchu, branding destinací a marketingovou komunikaci. 

Podprogram je členěn na 2 dotační tituly (DT):
DT č. 1 - Marketingové aktivity na úrovni krajů
DT č. 2 - Marketingové aktivity na oblastní a lokální úrovni

Dne 8.12.2016 se uskutečnil seminář pro žadatele o dotaci s tématem: Zásady pro žadatele - podprogram Marketingové aktivity v cestovním ruchu.
    NPPCRR - Seminář pro žadatele II [PDF, 573.57KB]

Rozhodnutím ministryně č. 74/2016 byly schváleny Zásady podprogramu a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí. Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl způsobilých výdajů z celkového rozpočtu akce, zbylých 50 % rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2017.

Elektronický formulář Žádosti naleznete na internetové adrese: http://www3.mmr.cz/zad    

Dokumenty ke stažení - 1. výzva pro rok 2017, Marketingové aktivity v cestovním ruchu
    Zásady podprogramu - Marketingové aktivity v CR [PDF, 633.79KB]
    Příloha č.1 - Přehled oprávněných příjemců [PDF, 169.38KB]
    Příloha č.2 - Příklady výdajů [PDF, 378.82KB]
    Příloha č.3 - Parametry na úrovni projektů [PDF, 320.88KB]
    Příloha č.4 - GBER tabulka [PDF, 335.26KB]
    Příloha č.4 - Nařízení EK č. 651_2014 [PDF, 861.17KB]
    Příloha č.5 - Manuál - popis eventu [PDF, 279.48KB]
    Příloha č.5 - Formulář - popis eventu [MS Word, 96.79KB]
    Příloha č.6 - Výběr režimu VP [MS Word, 106.2KB]
    Příloha č.7 - Výběr dodavatelů v NPPCRR [PDF, 318.03KB]
    Příloha č.7 - Formulář-výběr dodavatele [MS Word, 94.85KB]
Poznámka k Příloze č. 7: PZ 7 – Metodický pokyn pro výběr dodavatelů v NPPCRR – v dokumentu se objevuje chybný údaj týkající se lhůty pro předkládání nabídek (str. 6 materiálu) – správně jsou „pracovní dny“.

    NPPCRR Číselník parametrů-P2 Marketing [PDF, 466.62KB]
    Formular-Priloha F- popis a vazba na region [MS Word, 90.76KB]

    Výzva k předkládání žádostí o dotaci - Marketingové aktivity v CR [PDF, 376.21KB]
Důležité UPOZORNĚNÍ: prodloužení termínu výzvy k předkládání žádostí o dotaci NPPCRR - Marketingové aktivity v CR - NOVĚ do 16.1.2017, 16:00 hod
Upozornění: Podatelna MMR bude přijímat žádosti do 16.1.2017 do 16.00 hod (platí i pro žádosti zasílané poštou).
 

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven