Novela zákona č. 159/99 Sb. o obsahu činnosti a výkonu horské služby

26.01.2010: Ke dni 1. ledna 2010 nabyla účinnosti poslední novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Novela, zveřejněná pod číslem zákona 301/2009 Sb., obsahuje popis činnosti horské služby, její výkon a dále pak definici lyžařského areálu. Úplně znění novely je možno najít v části 6., článku VII zákona č. 301.
§ 11a
 
Obsah činnosti horské služby
 
            Obsahem činnosti horské služby je
 
a) organizování a provádění záchranných a pátracích akcí v horském terénu, kterými se rozumí vyhledávání a pomoc osobám v tísni, v případě potřeby poskytování první pomoci těmto osobám a zajištění jejich přepravy k nejbližšímu zdravotnickému zařízení nebo dopravnímu prostředku zdravotnického zařízení, včetně zajištění pohotovostní služby,
 
b) vytváření podmínek pro bezpečnost návštěvníků hor,
 
c) zajišťování provozu záchranných a ohlašovacích stanic horské služby,
 
d) provádění instalace a údržby výstražných a informačních zařízení mimo lyžařské areály podle § 11c,
 
e) spolupráce při vydávání a rozšiřování preventivně--bezpečnostních materiálů mezi návštěvníky hor,
 
f) informování návštěvníků hor o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a opatřeních k zajištění jejich bezpečnosti na horách,
 
g) spolupráce s orgány veřejné správy, orgány ochrany přírody a životního prostředí, orgány obcí a krajů a jinými orgány a organizacemi působícími v horách,
 
h) sledování úrazovosti a provádění rozborů příčin úrazů na horách, navrhování a realizace opatření k jejímu snížení,
 
i) provádění lavinových pozorování,
 
j) příprava a školení členů a čekatelů vykonávajících horskou službu,
 
k) spolupráce s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému 13a).
 
§ 11b
Výkon činnosti horské služby
 
            (1) Výkon činnosti horské služby zajišťuje v rámci své územní působnosti samostatně nebo jako složka Integrovaného záchranného systému 13a) obecně prospěšná společnost založená za tímto účelem podle jiného právního předpisu 13b) ministerstvem.
 
            (2) Činnost horské služby zajišťuje výhradně obecně prospěšná společnost založená v souladu s odstavcem 1. Výkonem této činnosti není nijak dotčen výkon činnosti základních a ostatních složek Integrovaného záchranného systému 13c).
 
            (3) Obecně prospěšná společnost založená podle odstavce 1 může zajišťovat činnosti uvedené v § 11a smluvně v lyžařských areálech podle § 11c při dodržení podmínky, že má zajišťování této smluvní činnosti uvedeno v zakládací listině nebo ve statutu a nebudou ohroženy ostatní činnosti uvedené v § 11a.
 
§ 11c
Lyžařské areály
 
            Lyžařským areálem se rozumí lyžařská oblast vytvořená za účelem provozování zimních sportů, vybavená dopravními zařízeními, sjezdovými a běžeckými tratěmi, lyžařskými cestami a ostatními specifickými tratěmi, značená podle českých technických norem určených pro značení, zabezpečení a pohyb v lyžařském areálu 13d).
 
____________________
 
13a) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
13b) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
13d) ČSN 01 8027.