Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání č. 179/2006 Sb.,

30.08.2016: Současný svět s moderním, dynamicky se rozvíjejícím ekonomickým prostředím, klade stále vyšší nároky na lidské zdroje, které se promítají do konkurenčního prostředí na trhu práce. Počáteční vzdělávání, které člověk absolvuje ve škole, je tak nutno doplňovat dalším vzděláváním, které pomáhá udržet si kontakt s vývojem příslušného oboru. Ve smyslu zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání dalšího vzdělávání) a jeho prováděcí vyhlášky č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání působí Ministerstvo pro místní rozvoj ve vztahu k cestovnímu ruchu, jako autorizující orgán pro autorizace subjektů, které mají zájem a předpoklady pro zkoušení a ověřování profesních kvalifikací z oboru 65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus.
Autorizací se rozumí oprávnění fyzické nebo právnické osoby ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti fyzické osoby. Tato způsobilost je vymezena v příslušném kvalifikačním standardu profesní kvalifikace, pro kterou bylo oprávnění uděleno. Lidé, kteří potřebují prokázat svou odbornou způsobilost a dovednosti v daném oboru, mají možnost podstoupit zkoušku a získat tak u autorizovaného subjektu Ověření o získání příslušné profesní kvalifikace, kterým se mohou prokazovat na trhu práce. Celkově tak MMR přispívá k aktivizaci a motivování lidí k získávání nebo rozšiřování kvalifikace a jejich začleňování do pracovního procesu v zájmu získání,  nebo udržení pracovního místa životní perspektivy.

Zákon č. 179/2006 Sb., reflektuje rychlost a složitost technologického a společenského vývoje a zohledňuje získání kvalifikace v širším pohledu  - formálním vzděláváním (ve škole), neformálním vzděláváním (kurzy, školení, stáže,…) a také informálním učením, tj. sebevzděláváním, samostudiem nebo životní praxí.

Pro zaměstnavatele již není podstatné, jak někdo určitou kvalifikaci získal, ale zda ji aktuálně ovládá a zda může doložit, že tato skutečnost byla věrohodně ověřena. Pracovník, který ovládá určitou kvalifikaci, ale nemá „na to papír“, má možnost si tuto kvalifikaci nechat oficiálně ověřit a zajistit si tak např. start do nové kariéry.

S platností od 1.4.2012 uvedený zákon vymezuje termíny úplná profesní kvalifikace a profesní kvalifikace. Úplnou profesní kvalifikací zákon rozumí odbornou způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně všechny pracovní činnosti v určitém povolání; profesní kvalifikace znamená odbornou způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo více povoláních, v rozsahu uvedeném v kvalifikačním standardu.

O autorizaci může MMR požádat fyzická osoba, právnická osoba nebo škola-příspěvková organizace písemně, prostřednictvím příslušné žádosti doplněné požadovanými přílohami. Písemné žádosti o autorizaci eviduje, kontroluje jejich formální správnost, posuzuje jejich obsah z právně-administrativního hlediska, kontaktuje žadatele a ověřuje čestná prohlášení personální odbor MMR. Písemnou žádost personální odbor postupuje věcně příslušnému odboru. K dílčímu stanovisku a na jeho návrh poté rozhoduje o udělení, prodloužení platnosti nebo odnětí autorizace.

Pro oblast cestovního ruchu je věcně příslušný odbor cestovního ruchu, který posuzuje žádosti z odborného hlediska a při hodnocení postupuje podle hodnotících standardů dílčích kvalifikací, pro které je autorizace požadována.  V současnosti existuje v oblasti cestovního ruchu celkem 32 profesních kvalifikací.

Hlavním smyslem celého procesu autorizace je udělení autorizace kvalitním a odborně zdatným, zkušeným a příslušně materiálně a technicky vybaveným subjektům, které mohou garantovat odbornost a kvalitu při přezkušování osob a ověřování jejich kvalifikace v rámci procesu dalšího vzdělávání a jeho výstupů.
 
Doba platnosti autorizace je 5 let a může být opakovaně prodloužena vždy o dalších 5 let. Může být ovšem také odňata (viz § 16, zákona č. 179/2006 Sb.).
 
Na webu Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz jsou k dispozici pro žadatele všechny potřebné  formuláře žádostí o autorizaci, včetně formulářů čestných prohlášení. Nechybí ani Informace pro žadatele, které krok za krokem podrobně popisují, co je míněno pod jednotlivými body formulářů a jaké přílohy jsou požadovány; tím je žadateli velmi usnadněno vyplňování a kompletování žádosti.
 
Webové stránky MMR jsou propojeny přes jednotlivé profesní kvalifikace s hlavním portálem www.narodni-kvalifikace.cz    , který poskytuje všechny detailní informace o jednotlivých schválených profesních kvalifikacích a jejich kvalifikačních a hodnotících standardech, včetně organizačních a metodických pokynů, jako jsou pokyny k provádění zkoušek, způsob hodnocení uchazečů, požadavky na autorizované osoby, materiálně technické zázemí, informace o výši poplatků, apod.
 
Další podrobnosti uvádí přímo zákon č. 179/2006 Sb., který je zveřejněn např. na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz/    , nebo ve Sbírce zákonů.

Aktuálně probíhá schvalovací proces návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Daný návrh zákona reaguje na ukončení projektu Národní soustava kvalifikací 2 a na potřebu právně ukotvit řízení systému profesních kvalifikací a jejich standardů. Za tím účelem přináší nový pojem – pověřená osoba, čímž se rozumí právnická osoba, která se bude zabývat tvorbou návrhů kvalifikačních a hodnoticích standardů profesních kvalifikací, jejich změnami a související činností. Současně MŠMT jako předkladatel tohoto návrhu zákona přichází s novou kategorií mezi kvalifikacemi – mistrovskou kvalifikací/mistrovskou zkouškou, jako nejvyšším stupněm dosažené kvalifikace (viz někdejší model: učeň-tovaryš-mistr), která bude motivovat řemeslníky k dalšímu profesnímu růstu a profesní seberealizaci, zvýší prestiž příslušných oborů a bude také motivačním faktorem pro dosažení mistrovství a tím pro lepší uplatnění na trhu práce. Pro zákazníky pak bude zárukou špičkové kvality odvedené práce nebo služby.

V současnosti se ve skupině 65 – Gastronomie, hotelnictví a turismus nachází 33 profesních kvalifikací, z toho v oblasti gastronomie 14, v ubytování 4, ve vztahu k horské službě a pobytu na horách 6, pro cestovní kanceláře a agentury 5, pro oblast průvodců 2 a pro turistická informační centra 2 profesní kvalifikace.