Spolupráce s čínskými touroperátory na poli příjezdového cestovního ruchu podle MEMORANDA ADS

19.02.2015: Tato informace se týká výhradně spolupráce s Čínskou lidovou republikou v oblasti cestovního ruchu podle Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Národní správou pro cestovní ruch Čínské lidové republiky (CNTA) o vízech a souvisejících otázkách týkajících se turistických skupin z ČLR (dále jen Memorandum ADS).

Uvedené Memorandum ADS bylo implementováno usnesením vlády č. 1311 ze dne 22. prosince 2004 a je publikováno na webových stránkách Úředního věstníku ES vedeném v souladu s     ustanoveními Memoranda ADS [PDF, 126KB]. Seznam je možno aktualizovat pouze dvakrát ročně, přičemž aktualizace jsou prováděny vždy ke konci měsíce října a dubna.

Na Seznam, který vede MMR, může být zapsána jakákoliv CK/CA, která s MMR uzavře smlouvu o zajištění plnění závazků vyplývajících z Memoranda ADS a zašle následující údaje:

  • jméno a příjmení FO vč. dodatku, popř. obchodní firma CK/CA (musí odpovídat aktuálnímu výpisu z OR, či RŽP),
  • sídlo, místo podnikání (musí odpovídat výpisu z OR, či RŽP),
  • jméno a příjmení kontaktní osoby pro styk s Čínou a její postavení (v rámci společnosti, či vztah k fyzické osobě),
  • telefonické, faxové a emailové spojení,
  • jazyková vybavenost angličtina, čínština,
  • úředně ověřené živnostenské oprávnění na předmět podnikání CA nebo CK (musí odpovídat výpisu z OR, či RŽP),
  • různé (poskytování dalších služeb jako, např. lázeňství, ubytovací služby atd.)
 

Údaje o podnikatelskému subjektu mohou být zaslány emailem na trndan@mmr.cz nebo poštou na adresu Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ 110 15. Úředně ověřené živnostenské oprávnění však zasílejte výhradně v tištěné podobě, poštou, na podatelnu Ministerstva pro místní rozvoj, odbor cestovního ruchu.

Aktualizovaný seznam MMR zasílá Národní správa pro cestovní ruch Čínské lidové republiky (CNTA). Ta jej pak uveřejňuje na svých webových stránkách    .

DŮLEŽITÉ!!! První turistické skupiny občanů ČLR, které využijí režimu ADS, může CK/CA do ČR dovézt až poté, co je Seznam, na kterém je uvedena, doručen CNTA a uveřejněn na jejích webových stránkách. Pokud nebude tato zásada dodržována a MMR zjistí, že některé CK/CA uvedenou činnost realizují, je MMR povinno je nahlásit čínské straně (CNTA). Tyto podnikatelské subjekty nebudou mít napříště oprávnění tuto spolupráci realizovat.

POZOR!!! Doporučujeme podnikatelům majícím zájem spolupracovat v oblasti cestovního ruchu s ČLR sledovat internetové stránky CNTA (www.cnta.com    ), agentury CzechTourism (www.czechtourism.cz    ) a našeho ministerstva (www.mmr.cz). Na uvedených internetových stránkách najdou podnikatelé zajímavé a důležité informace, které jistě ve svých podnikatelských aktivitách budou moci využít.