Seznam vzdělávacích zařízení

29.04.2011: Seznam vzdělávacích zařízení oprávněných k provádění zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu pro školní a akademický rok 2007/2008 (uveřejněný v Obchodním věstníku č. 36/2007 dne 5.9.2007 na straně A/25).

Seznam je zveřejňován v souladu s povinností ustanovení § 1 odst. 1/ vyhlášky č. 295/2001 Sb., o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu.

Zrušení vyhlášky č. 295/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 295/2001 Sb., ze dne 31. července 2001, o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu byla s účinností od 1. července 2008 zrušena zákonem č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů.

Vzhledem k této skutečnosti zaniká povinnost Ministerstva pro místní rozvoj dle ustanovení §1 odst.1/vyhlášky č. 295/2001 Sb.zveřejňovat seznam vzdělávacích zařízení oprávněných k provádění zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu v Obchodním věstníku a na svých internetových stránkách. Vzdělávacím zařízením tímto mj. odpadá povinnost dle ustanovení § 2 odst. 2/vyhlášky č. 295/2001 Sb. informovat ministerstvo o místě a čase zkoušky a dle ustanovení § 7 odst. 1 a 2/vyhlášky č. 295/2001 Sb. zasílat ministerstvu kopie osvědčení o vykonání zkoušky.

Autorizace pro kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu (DK 65-021-N) dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) je Ministerstvo pro místní rozvoj autorizujícím orgánem také v oblasti cestovního ruchu. V dané souvislosti uvádíme následující seznam vzdělávácích zařízení jako autorizovaných osob ve vztahu ke kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu v rámci skupiny oborů 65 - Gastronomie, hotelnictví, turismus.

Autorizované osoby pro DK 65-021-N k 22. 9. 2011