Průvodci cestovního ruchu: Stručně k zákonným požadavkům na poskytování služeb v České republice

02.08.2016: Průvodci cestovního ruchu mohou poskytovat průvodcovské služby jako podnikatelé podle živnostenského zákona nebo jako zaměstnanci. Samostatně výdělečně činní podnikatelé musí ohlásit živnost obecnímu živnostenskému úřadu a splnit všeobecné podmínky provozování živnosti (plná svéprávnost, bezúhonnost) požadované pro získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou. Provozování činnosti bez živnostenského oprávnění je přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. Zaměstnanci musí mít uzavřenu písemnou pracovní smlouvu nebo obdobnou dohodu (§ 33 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce).
Průvodci cestovního ruchu usazení v členském státě Evropské unie[1] a EHS mohou poskytovat služby v České republice dočasně v rozsahu a na základě oprávnění k činnosti průvodce cestovního ruchu ve svém státě usazení. Před poskytnutím služeb je průvodce cestovního ruchu povinen informovat spotřebitele mimo jiné o tom, zda je zapsán v obchodním nebo jiném obdobném rejstříku, pokud ano, pak informovat spotřebitele o svém registračním čísle nebo jiném odpovídajícím prostředku identifikace poskytovatele služby v takovém rejstříku; o daňovém identifikačním čísle, bylo-li přiděleno a další údaje dle § 10 zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. Tito průvodci mají povinnost prokázat, při kontrole živnostenskému úřadu, oprávněnost poskytování služeb, a to průkazem totožnosti, dokladem osvědčujícím státní příslušnost, dokladem o tom, že osoba poskytující služby je usazena v členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy vykonává předmětnou činnost. Pokud tito podnikatelé neprokáží oprávněnost poskytování služeb, hrozí jim pokuta až do 100.000,- Kč.
Zahraniční průvodci cestovního ruchu (tj. podnikatelé ze států EU, EHP i z třetích zemí) mohou poskytovat své služby za stejných podmínek a v rozsahu jako občané České republiky na základě živnostenského oprávnění nebo jako zaměstnanci. Zahraniční fyzické osoby z  tzv. třetích zemí, které nemají na území České republiky trvalý pobyt, musí k ohlášení živnosti doložit udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu (§ 5 zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání). Zahraniční zaměstnanci ze zemí mimo Evropskou unii a EHS musí mít platné pracovní povolení (§ 89 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). Zaměstnavatel (český nebo zahraniční subjekt) musí písemně informovat příslušný pracovní úřad o nástupu cizince do zaměstnání (§ 87 a 98 zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). Neoprávněné zaměstnávání cizinců je trestný čin (§ 342 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník).
 
[1] K pojmu občan EU pro účely živnostenského podnikání viz § 70 a související zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
Pro účely tohoto ŽZ se považuje za občana členského státu Evropské unie i
a) občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a občan Švýcarské konfederace,
b) rodinný příslušník občana Evropské unie nebo osoby uvedené v písmenu a),
c) osoba, která má na území České republiky povolen trvalý pobyt, a její rodinný příslušník,
d) občan třetí země, kterému bylo na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta,
e) občan třetí země, kterému byl na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu,
f) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu d) nebo e), kterému byl na území České republiky povolen dlouhodobý pobyt,
g) občan třetí země, kterému byl na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby,
h) občan třetí země, který je obětí obchodování s lidmi nebo obdržel pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a který spolupracuje s příslušnými orgány, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za tímto účelem,
i) držitel modré karty Evropské unie.Tourist Guides: Legal Requirements for the Czech Republic
Tourist Guides in the Czech Republic can provide guiding services as a self-employed entrepreneur under the Trade Act or as a employee. A self-employed enterpreneur have to declare a trade. Providing services without a Trade Certificate is an offense and can be fined up to 500.000 CZK. Employees have to posses the written employment contract or similar agreement (§61 Act  No. 262/2006 Coll. Labor Code).  
Tourist Guides who are established in a Member State of the European Union (plus Norway, Switzerland, Iceland and Lichtenstein) can provide their services in the Czech Republic under the same authorisation and to the same extent as in the state of establishment. Prior to the provision of a guiding service, the tourist guide shall inform the customer inter alia about his trade or similar registration, the registration number or equivalent identification in the register, and the tax identification number, if allocated  (§10 Act  No. 222/2009 Coll. on Free Movement of Services).
Foreign Tourist Guides can provide their services in the Czech Republic under the same conditions and to the same extent as a Czech citizen, i.e. to declare a trade or as a employee. Foreign persons for declaring a trade have to demonstrate proof of a visa for over 90 days or long term residence permit (§5 Act No. 455/1991 Coll. on Trades). Foreign employees outside the European Union (plus Norway, Switzerland, Iceland and Lichtenstein) require a work permit (§89 Act No. 435/2004 Coll. on Employment).  The employer (Czech or foreign entity) has to inform in writing the competent labour office on the commencement of foreigner employment (§87, 98 Act No. 435/2004 Coll. on Employment). The unauthorized employment of foreigners is a crime  (§342 Act No. 40/2009 Coll. on Criminal Code).