Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Zákon posiluje postavení osob se ...

Zákon posiluje postavení osob se zdravotním postižením v oblasti cestovního ruchu

07.12.2009: Ke dni 3. prosince 2009 nabyl účinnosti zákon č. 377/2009 Sb., kterým se mění a novelizuje zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) a měla by výrazně posílit práva osob se zdravotním handicapem. Osoby postižené, stejně jako kdokoliv jiný, mají nárok na rovné zacházení, rovné podmínky v cestování, dopravě apod.
Tímto ustanovením jsou cestovním kancelářím a agenturám uloženy nové povinnosti při prodeji (rezervaci) zájezdů pro osoby se zdravotním postižením nebo pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
V případě, že výše uvedené subjekty poruší ustanovení § 5, odst. 6, může jím být ve správním řízení uložena pokuta až do výše jednoho milionu korun.
 
Další novelou, která by měla zvýšit standard cestování osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace, je novela zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů. S účinností do 1. 1. 2010 jsou v souvislosti s touto novelou stanoveny povinnosti leteckým dopravcům, provozovatelům cestovních kanceláří nebo agentur.
Na dodržování povinností provozovatelů letišť a leteckých dopravců bude dohlížet nově zřízený Úřad pro civilní letectví, na dodržování povinností cestovních kanceláří a agentur dohlíží obecný živnostenský úřad. Porušení povinností uvedených v § 9 je považováno za správní delikt, za který může být uložena pokuta ve výši od 300.000,- Kč až do pěti milionů korun.
Novelizace zákona o civilním letectví byla provedena zákonem č. 301/2009 Sb.
 
Ministerstvo pro místní rozvoj věří, že tato nová ustanovení pomohou ke zvýšení komfortu cestování osob se zdravotním postižením nebo osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Znění těchto paragrafů naleznete na http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Pravo-Legislativa/Pravni-predpisy/Zakon-posiluje-postaveni-osob-se-zdravotnim-postiz