Výzva pro žadatele o dotaci k předkládání žádostí v rámci Národního programu podpory cestovního ruch

29.03.2011: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje 1. kolo výzvy pro předkládání žádostí o dotace v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu, podprogram Cestování dostupné všem. Nový podprogram je zaměřen na 2 oblasti podpory a příjemci dotací jsou podnikatelské subjekty.
Oblasti podpory:

1) Rekonstrukci/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, cyklotras a zdrojových tras pro zvýšení návštěvnosti včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu.

2) Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity nadregionálního a regionálního významu, případné atraktivity ležící v blízkosti pěších tras, naučných stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras). Projekty vztahující se k dopravě musí být zaměřené na ochranu životního prostředí a podporu ekologicky šetrných forem cestovního ruchu (rozvoj ekologicky šetrné dopravy v místě atraktivity, doprava do místa atraktivity a doprava v rámci atraktivity) včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu. Podporovány budou i aktivity zajišťující lepší orientaci po atraktivitách cestovního ruchu pro handicapované (sluchově, zrakově postižené apod).

Podpora je poskytována formou dotace, která může dosáhnout maximální výše 50 % celkových uznatelných výdajů akce.

Doba trvání výzvy: 28. 3. 2011 - 27. 5. 2011 (včetně)