Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Ostravské výstaviště hostilo seminář ČSKS

Ostravské výstaviště hostilo seminář ČSKS

11.03.2014: Na ostravském výstavišti Černá Louka se konal v pátek 7. března 2014 seminář Českého systému kvality služeb. Jeho organizátoři zvolili místo i termín záměrně, aby využili synergie s dalšími dvěma akcemi zaměřenými na problematiku cestovního ruchu, které zde právě probíhaly.
Především široké veřejnosti byla určena výstava Dovolená a Region, Lázeňství, která představila jak široké spektrum cestovních kanceláří, agentur a hotelových komplexů, tak nabídku turistických destinací České republiky, Slovenska, Polska, Itálie, Maďarska a dalších zemí. Část výstavy věnovaná lázeňství byla zaměřena na propagaci a prezentaci lázeňských měst a zároveň představila nabídku příslušenství a vybavení pro lázeňská a wellness centra.

Na další souběžné akci, kterou byla výroční konference konaná u příležitosti 20. výročí založení Asociace turistických informačních center ČR, která patří k nejdůležitějším partnerům při zavádění Českého systému kvality služeb, se sešli výhradně zástupci členských subjektů a pozvaní hosté. Program semináře se do značné míry prolínal s tématem této konference, jež se výrazně zaměřila na kvalitu služeb v cestovním ruchu a nad níž převzala záštitu ministryně pro místní rozvoj paní Věra Jourová, generální ředitel agentury CzechTourism pan Rostislav Vondruška a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan Ivan Strachoň.

Na konferenci byli pozváni také zástupce odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky pan Radek Chaloupka a paní Martina Košlíková, koordinátorka vzdělávání ČSKS, aby v panelu s názvem Kvalita služeb v cestovním ruchu a Český systém kvality služeb – ČSKS prezentovali praktické přínosy systému pro zapojená turistická informační centra.  

V úvodu výše zmíněného bloku vystoupil s příspěvkem nazvaným Uplatňování systémů kvality v cestovním ruchu a realizace systému řízení ISO v rámci A.T.I.C. ČR Jiří Sysel z firmy Citelus s.r.o., který ve svém příspěvku nastínil fungování systému kvality v Evropě a rozdíly mezi nimi.

Na toto vystoupení navázal zástupce odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky Radek Chaloupka se svým příspěvkem, který nesl název Český systém kvality služeb v kontextu státní politiky CR v ČR. Řečník ve svém příspěvku nejprve posluchačům přiblížil východiska pro zavedení systému a definoval pojem kvalita, přičemž přesvědčivě zdůvodnil, proč by se jí vůbec měly organizace cestovního ruchu zabývat. Pak následovalo představení ČSKS, jež se věnovalo především hlavním principům a standardům systému. Nechyběl ani stručný nástin postupu zapojení organizací nebo firem do systému.

S praktickými přínosy Českého systému kvality služeb účastníky konference v následujícím příspěvku blíže seznámila paní Martina Košlíková, koordinátorka vzdělávání ČSKS. Účastníkům konference popsala zaškolování Trenérů kvality I. stupně ČSKS a výhody zapojení do systému. Kvalitě poskytovaných služeb byly věnovány také příspěvky dalších řečníků. Na semináři i konferenci byly rovněž distribuovány prezentační materiály Českého systému kvality služeb.    

Na program konference navazoval vlastní seminář ČSKS, jehož účastníci se shodli na tom, že zvyšování kvality poskytovaných služeb je významnou oblastí, kterou musí i nadále turistická informační centra v České republice podporovat a rozvíjet. Potvrdili tím, že Český systém kvality služeb si našel své pevné místo v sektoru turistických informačních center, o čemž svědčí také fakt, že během krátkého období od zahájení certifikace v prosinci roku 2013 získalo certifikát kvality již osm informačních center v celé České republice.