Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Jednání konzultační pracovní skupiny MPO ...

Jednání konzultační pracovní skupiny MPO ČR a MHR RF ke statistice cestovního ruchu

21.10.2016: Ve dnech 6. – 7. října se na Ministerstvu průmyslu a obchodu uskutečnil odborný seminář v rámci konzultační pracovní skupiny Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva hospodářského rozvoje RF zaměřený na statistiku cestovního ruchu. Za českou stranu se jej vedle Ministerstva průmyslu a obchodu jako hlavního organizátora účastnili také zástupci Českého statistického úřadu, Ministerstva pro místní rozvoj a České národní banky.
Seminář ke statistice cestovního ruchu probíhal ve vysoce odborném duchu ale zároveň i v příjemné atmosféře. Úvodní příspěvky zástupců Ministerstva hospodářského rozvoje Ruské federace /MHR RF/ a MPO ČR se vztahovaly k aktuálnímu vývoji národních ekonomik včetně HDP či významných odvětví národního hospodářství. Zabývaly se také vývojem inflace, zaměstnanosti, zahraničního obchodu, investic a cestovního ruchu.

Následoval příspěvek zástupce ROSSTATu zaměřený na historický vývoj ruské statistiky cestovního ruchu a jejího sledování od jejích začátků v roce 1998 po současnost. Vedle mezinárodních doporučení a vybraných federálních zákonů je statistika cestovního ruchu RF založena obdobně jako v ČR i dalších zemích na schválené Strategii rozvoje cestovního ruchu do r. 2020, jejímž hlavním cílem je zavést satelitní účet cestovního ruchu. V roce 2016 byla v RF založena pracovní skupina „Cestovní ruch“ v rámci které byly učiněny i první odhady podílu HDP cestovního ruchu na celkovém HDP federace. Z 2,97 % v roce 2011 vzrostl jeho podíl na 3,47 % v roce 2014. Rostou i příjezdy nerezidentů do země (2015: 33,7 mil. osob). Na druhé straně výjezdy vlastních rezidentů do zahraničí poklesly o 20 % (2014: 42 mil. osob → 2015: 34 mil. osob), výjezdy do ČR se snížily dokonce o 30 % (2014: 0,5 mil. → 2015: 0,36 mil. osob). Růst příjezdů nerezidentů i pokles výjezdů rezidentů do zahraničí pravděpodobně souvisí především s významným poklesem kupní síly národní měny.

Poté zástupci Českého statistického úřadu přiblížili účastníkům prezentaci o statistice cestovního ruchu v ČR a EU v rámci mezinárodní metodiky a legislativních nařízení na národní či mezinárodní úrovni. Další příspěvky ČSÚ se vztahovaly k výkonům českých hromadných ubytovacích zařízení včetně správy jejich registru a k výběrovému šetření domácího a výjezdového cestovního ruchu jako jednom ze základních zdrojů informací pro poptávkovou stranu Satelitního účtu cestovního ruchu České republiky (dále TSA).

Navázal zástupce Ministerstva pro místní rozvoj s příspěvkem k šetření příjezdového cestovního ruchu jako druhému významnému zdroji informací k tvorbě TSA ČR. Byl nastíněn legislativní rámec TSA a historie šetření. V metodice šetření byl stručně popsán systém terénního sběru dat o zahraničních návštěvnících ČR. Dále byl účastníkům mezinárodního semináře přiblížen model odhadu celkového počtu zahraničních turistů, jednodenních návštěvníků i tranzitujících cizinců. Poté byla zmíněna zatím neúspěšná příprava nové metody sběru dat, jejímž základem by měla být geolokační data mobilních operátorů. Několik slov padlo i o hlavních statistických výstupech (národnostní struktura návštěvník, jejich průměrné výdaje spojené s návštěvou České republiky). První den jednání byl zakončen zajímavou diskusí.

Druhý den začal prezentací ČSÚ o Satelitním účtu cestovního ruchu ČR, která navazovala na příspěvky předchozího dne o klíčových zdrojích informací pro jeho konstrukci. Byl zdůrazněn význam TSA jako komplexního zdroje informací o odvětví CR i jediného objektivního nástroje umožňujícího mezinárodní srovnání výkonu cestovního ruchu v rámci jednotlivých zemí. Byl vyčíslen přínos příjezdového, domácího i výjezdového cestovního ruchu, HDP turismu i jeho podíl na celkovém HDP národního hospodářství. Několik slov bylo věnováno významu zaměstnanosti v cestovním ruchu pro celkovou zaměstnanost České republiky. Prezentace byla zakončena mezinárodním srovnáním hlavních ukazatelů turismu.

Jednání byla zakončena prezentacemi zástupců České národní banky. Byl popsán význam cestovního ruchu z pohledu příjmů a výdajů platební bilance. Vedle údajů od Sdružení pro bankovní karty byly nastíněny i další zdroje informací pro tvorbu platební bilance. V další prezentaci ČNB byla přiblížena účastníkům i problematika nebankovních směnáren, její legislativní rámec i dohled centrální banky nad tímto sektorem. Nakonec byla zmíněna i informační povinnost směnáren a sběr jejich dat pro centrální banku prostřednictvím webové aplikace SIPReS. Poté následovala opět odborná diskuse.

Zástupci MPO, ROSSTATu i MER RF byla velmi oceněna účast expertů všech významných institucí, které se na české straně zabývají statistikou cestovního ruchu. Především jejich odbornost a profesionalita, také komplexnost a kvalita systému české statistiky cestovního ruchu jako významného průřezového odvětví v rámci českého národního hospodářství.