Jste zde: Úvodní strana > Neobsazená místa > Úřednická zkouška

Úřednická zkouška

 
ÚŘEDNICKÁ ZKOUŠKA
 
Právní úprava
 
Úřednická zkouška se řídí zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě; nařízením vlády
č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby; nařízením vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky; vyhláškou č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky a dalšími předpisy uveřejněnými na portále Ministerstva vnitra, v sekci Státní služba, v záložce O státní službě, v podzáložce Úřednická zkouška    .
 
Úřednická zkouška se skládá ze dvou částí
  • Obecná část
  • Zvláštní část
Zkušební otázky a odborná literatura
 
Zkušební otázky včetně odborné literatury k obecné a zvláštní části úřednické zkoušky pro příslušný obor státní služby jsou uveřejněny na portále Ministerstva vnitra, v sekci Státní služba, v záložce O státní službě, v podzáložce Úřednická zkouška    .
 
 
Zkušební otázky včetně odborné literatury pro obory státní služby v gesci
 
  • č. 46 Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek
  • č. 47 Společné evropské politiky a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy
  • č. 48 Regionální rozvoj
  • č. 49 Cestovní ruch
  • č. 50 Bydlení
  • č. 51 Územní plánování        
  • č. 52 Stavební řád
 
jsou uveřejněny na portále Ministerstva vnitra, v sekci Státní služba, v záložce O státní službě, v podzáložce Úřednická zkouška    .

Přihlašování
 
Státní zaměstnanec se může k vykonání úřednické zkoušky přihlásit na základě žádosti podané služebnímu úřadu prostřednictvím bezprostředně nadřízeného představeného, který ji poté postoupí personalistovi.
 
Osoba, která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru, se může k vykonání úřednické zkoušky přihlásit na základě žádosti adresované služebnímu úřadu, který je ústředním správním úřadem s gescí za dotčený obor státní služby.
 
Vzor žádosti o vykonání úřednické zkoušky pro státního zaměstnance je uveřejněn na portále Ministerstva vnitra, v sekci Státní služba, v záložce Dokumenty a stanoviska, v podzáložce Metodické pokyny, , viz. zde    .
 
 Vzor žádosti o vykonání úřednické zkoušky pro osobu, která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru, je uveřejněn na portále Ministerstva vnitra, v sekci Státní služba, v záložce Dokumenty a stanoviska, v podzáložce Metodické pokyny, viz. zde    .
 
V Informačním systému pro státní službu budou uveřejňovány termíny konání úřednických zkoušek    .
 
Vzor žádosti o vydání osvědčení o rovnocennosti úřednické zkoušky je uveřejněn na portále Ministerstva vnitra, v sekci Státní služba, v záložce Dokumenty a stanoviska,
v podzáložce Metodické pokyny, jako Příloha 1 Metodického pokynu náměstka pro státní službu č. 5    .

Kontakt
 
Bližší informace k organizaci Úřednické zkoušky poskytne:
 
Odbor personální, Mgr. Ľubica Buňatová, tel.: +420 224 861 675, e-mail: urednicka.zkouska@mmr.cz
 
 
NÁKLADY SPOJENÉ S VYKONÁNÍM ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY
Výše paušální částky nákladů spojených s vykonáním úřednické zkoušky je stanovena Služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 4, který je uveřejněn na portále Ministerstva vnitra, v sekci Státní služba, v záložce Dokumenty a stanoviska, v podzáložce Služební předpisy, takto:
 
Výše paušální částky nákladů spojených s každým vykonáním obecné části úřednické zkoušky je 500 Kč na osobu
Výše paušální částky nákladů spojených s každým vykonáním zvláštní části úřednické zkoušky je 2000 Kč na osobu
 
Dané částky jsou jednotně platné v případě každého opakování úřednické zkoušky, ať již z důvodu předchozího neúspěšného pokusu, či konání další zvláštní části úřednické zkoušky pro další obor státní služby. Čtěte zde    .
 
Osoba, která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru (není tedy ve služebním poměru) nebo osoba, která je státním zaměstnancem, ale žádá o vykonání úřednické zkoušky v oboru státní služby, k jehož výkonu nebyla na služební místo zařazena nebo jmenována si hradí náklady na vykonání úřednické zkoušky sama.
MMR přijímá výše uvedené paušální částky následujícími způsoby:

- v hotovosti,
- bezhotovostním převodem na zvláštní bankovní účet MMR č. 19 - 629001/0710 (variabilní symbol: datum narození u fyzické osoby)
 
Účet je veden u České národní banky (ČNB), Na Příkopě 28, Praha 1.
Provozní doba pokladny MMR:
Pondělí   10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Úterý      10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Středa     10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Čtvrtek   10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Pátek      10:00 - 12:00, 13:00 - 14:30
 
Informace o pokladních hodinách na MMR (pro platby v hotovosti) podá pokladní na tel.: +420 224 861 601.
Bližší informace k nákladům spojených s vykonáním úřednické zkoušky podá:
 
Odbor personální
odp. osoba: Mgr. Ľubica Buňatová
Tel.: +420 224 861 675
E-mail: urednicka.zkouška@mmr.cz

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven