Jste zde: Úvodní strana > Ministerstvo pro místní rozvoj > Programy a dotace > Dotace pro nestátní neziskové organizace ...

Dotace pro nestátní neziskové organizace 2018

Podání žádostí o neinvestiční dotaci pro rok 2018.
V souladu s usnesením vlády ze dne 10. července 2017 č. 504 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2018 a usnesením vlády č. 92 z roku 2010, ve znění usnesení vlády 479 z roku 2013 a usnesení vlády č. 657 z roku 2014, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky NNO ústředními orgány státní správy

oznamuje Ministerstvo pro místní rozvoj oblasti podpory pro rok 2018
 1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
 2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení
 3. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí
 
 1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
Podpora správné aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními úřady. Iniciování řešení nebezpečných míst a iniciování odstraňování architektonických bariér ve stávajících stavbách. Zpracovávání a poskytování metodických informací pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace o bezbariérovém prostředí.
Podpořena nebude publikační činnost vůči široké veřejnosti.

3170000016        Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb – Spolky
3170000040        Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb – Ústavy
3170000015        Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb - Obecně prospěšné společnosti
3170000041        Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb - Nadace a nadační fondy (ZSPO)

      2.   Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení
Podpora aktivit zaměřených na poskytování odborného poradenství v oblasti bydlení nebo na zvyšování odborné kvalifikace pracovníků organizací poskytujících poradenství v oblasti bydlení (školení, semináře, odborné supervize, apod.).

3170000011        Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení – Spolky
3170000038        Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení – Ústavy
3170000013        Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení – Obecně prospěšné společnosti
3170000039        Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení – Nadace a nadační fondy (ZSPO)

Dotace se poskytuje v souladu s předpisem Evropských společenství podle pravidla „de minimis“ (nařízení Komise EU 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis). Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli podle pravidla de minimis nesmí v kterémkoliv tříletém období přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR v přepočtu kurzem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
 
Specifické požadavky na projekt:
 • služby, aktivity (bytové poradenství, osvěta, vzdělávání…) poskytované v rámci realizace projektu hrazeného z rozpočtu MMR za oblast Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení musí být poskytovány bezplatně
 • projekt musí splňovat princip hospodárnosti, účelnosti a efektivity a výše nákladů musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým
 • náklady projektu musí být vynaloženy v souladu s jeho cíli a musí přímo souviset s jeho realizací
 • náklady musí být identifikovatelné, prokazatelné a doložitelné
Neuznatelnými náklady jsou zejména:
 • výdaje na záruky, pojištění, bankovní poplatky, celní a správní poplatky, daně (vyjma DPH)
 • úroky z úvěrů, splátky půjček a úvěrů, leasingu
 • sankce a penále
 • příspěvky nebo poplatky organizace za členství v jiných organizacích
 • náklady na ochranku, opravy a údržbu prostor
 • všeobecně používané technické vybavení (mobilní telefony, telefony, notebooky, PC, kopírky, tiskárny, faxy, programy výpočetní techniky)
 • všeobecně používané zařízení kanceláří, jednacích a vzdělávacích prostor, sálů (nábytek, zařízení a vybavení prostor, atd.)
 • výdaje související se zahraničními cestami
 • odpisy
 • správa a zřízení webových stránek, zřízení internetu

      3.   Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí

Podporovány budou systémové či jednorázové aktivity s přidanou hodnotou regionálního a nadregionálního charakteru, kde bude prokazatelný pozitivní dopad na široký (měřitelný) okruh aktérů regionálního rozvoje a aktivity zaměřené na zavádění udržitelného rozvoje a strategického řízení do praxe.

Podporovány budou projekty s konkrétními výstupy regionálního a nadregionálního významu a kvantifikovanými cílovými skupinami.  

3170000043        Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí – Spolky
3170000044        Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí - Obecně prospěšné společnosti
3170000045        Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí – Nadace a nadační fondy (ZSPO s celostátní působností)
3170000048        Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí – Ústavy
 
Více informací naleznete     zde [PDF, 240.68KB].