Jste zde: Úvodní strana > Ministerstvo pro místní rozvoj > Programy a dotace > Dotace pro nestátní neziskové organizace ...

Dotace pro nestátní neziskové organizace 2014

 
Podpora nestátních neziskových organizací

Podání žádostí o neinvestiční dotaci pro rok 2014 v souladu s usnesením vlády č. 685 ze dne  11.9. 2013 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2014 a usnesení vlády č. 479 ze dne 19. června 2013 o změně usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy oznamuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR oblasti podpory k podání žádosti o dotaci pro rok 2014 pro následující oblasti:
 
1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb: Podpora správné aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními úřady. Iniciování řešení nebezpečných míst a iniciování odstraňování architektonických bariér. Zpracovávání a poskytování metodické informace pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace o bezbariérovém prostředí

2. Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů: Právně osvětová činnost v oblasti bydlení.

3. Udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni (zmírňování sociální disparity v území): Aktivity podporující místní rozvoj, podpora místního rozvoje v oblasti cestovního ruchu.

4. Územní soudržnost: Podpora rozvoje sociální turistiky (cílové skupiny – děti a mládež, rodiny s dětmi, senioři, občané s handicapem) v kontextu udržitelného rozvoje cestovního ruchu

5. Podpora činnosti Horské služby ČR
 
 
Podpořeny budou pouze žádosti o dotace na projekty z výše uvedených oblastí podpory a zároveň spadající do působnosti ministerstva.
 
Žadatelem o státní dotaci se mohou stát tyto nestátní neziskové organizace se sídlem v České republice: občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy.

Žadatel podává žádost o dotaci na předepsaném formuláři, který je přílohou usnesení vlády č. 479 ze dne 19. června 2013 o změně usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92. Nedílnou součástí žádosti je projekt žadatele, na jehož financování je dotace požadována. (formulář žádosti je k dispozici ke stažení na stránkách MMR společně s tímto oznámením).

Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace:

Dotace má neinvestiční charakter. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Zamítnutí je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.

Dotace může být poskytnuta až do výše 70 %  „celkových nákladů schváleného projektu„.. Do 70 % podílu finančních prostředků ze státního rozpočtu na financování projektu se započítávají dotace poskytnuté dalšími ministerstvy, přičemž duplicitní úhrada stejných nákladů na projekt z různých zdrojů vč. zdrojů ze státního rozpočtu není dovolena. Finanční prostředky, které nejsou v účetnictví žadatele a nejsou podloženy odpovídajícími doklady v souladu se zákonem o účetnictví, nesmí být zahrnuty do prostředků určených pro spolufinancování projektu.

Souhrnné projekty zahrnující více ucelených programových částí (aktivit, činností, produktů atd.) musí být strukturovány tak, že u každé aktivity resp. činnosti musí být uveden samostatně její popis, cíle, konkrétní měřitelné a termínované výstupy a také vyčíslena odpovídající část z rozpočtových nákladů (celkových i hrazených z dotace a z jiných zdrojů).

Příjemce dotace nesmí z dotačních prostředků poskytovat finanční prostředky jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu nákladů, spojených s realizací projektovaných činností, na které byly prostředky použity. Zároveň odpovídá za vyloučení střetu zájmů. Dotaci nelze použít k financování podnikatelských aktivit.

Přidělená dotace může být použita jen na účely stanovené v Rozhodnutí a na úhradu nezbytně nutných nákladů týkajících se projektu.

Dotace bude poskytována převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce.

Z poskytnuté dotace lze hradit

osobní náklady včetně odvodů, které jsou odměnou za realizaci schváleného projektu zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce. Při stanovení konkrétní výše mzdy resp. odměny je příjemce dotace povinen přihlížet k úrovni mzdy za srovnatelnou činnost vykonávanou v rozpočtové sféře, v níž je aplikováno nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších platných předpisů,

ostatní náklady, nezbytné pro realizaci projektu, náklady na finanční služby, audit atd., které jsou účetně evidované a ověřitelné na základě originálních účetních dokladů,

- náklady projektu spojené se zahraničními cestami lze z dotace hradit pouze v odůvodněných případech (předpokladem je řádné zdůvodnění uvedené v projektu, který je nedílnou součástí žádosti o dotaci).
 

Povinné přílohy žádosti - fotokopie těchto požadovaných dokladů:

- o registraci žadatele (např. stanovy občanského sdružení registrované u Ministerstva vnitra, výpis z rejstříku obecně-prospěšné společnosti u rejstříkového soudu apod.),

- o registraci u příslušného finančního úřadu a na Českém statistickém úřadě,

- zprávu o činnosti a o výsledcích hospodaření za rok 2012, schválenou nejvyšším orgánem žadatele (např. členskou schůzí, valnou hromadou apod.), včetně řádné roční účetní závěrky,

- doklad (případně čestné prohlášení) o způsobu, jakým žadatel vypořádal své závazky se státním rozpočtem za rok 2012.

 
Informace v průběhu zpracování žádostí poskytuje: Anna Bíbová, email: bibann@mmr.cz, tel.: 224 861 162.
 

Podání žádosti:

Písemné žádosti o státní dotaci budou uchazeči předkládat MMR buď doporučenou poštou na adresu: Anna Bíbová, Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15  Praha 1, nebo osobně v podatelně MMR v zalepené obálce s označením „Žádost o dotaci - NNO“.

Každou žádost (včetně příloh) musí žadatel předložit v  závazné formě, a to ve dvou písemných vyhotoveních (1 originál + 1 kopie) a rovněž v elektronické podobě (CD, flashdisk).

Žádosti budou přijímány nejpozději do 31. října 2013 (včetně), přičemž rozhodným bude den podání žádosti do podatelny MMR nebo datum poštovního razítka.