Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > Karla Šlechtová: Moravskoslezský region ...

Karla Šlechtová: Moravskoslezský region si zaslouží podporu

21.07.2017: Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová dnes jednala s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem. Hlavním tématem jednání byl projekt RESTART i podmínky dalších dotačních programů.

Díky projektu RESTART obdrží Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj finanční injekci na projekty spojené s restrukturalizací regionu. Na jejich realizaci stát vyčlení do roku 2030 částku zhruba ve výši 42 miliard korun. Peníze bude vláda uvolňovat postupně - ještě pro letošní rok se počítá se šesti miliardami korun zejména na investice do infrastruktury, v příštím roce to bude 12 miliard. V dalších letech se do regionů rozdělí 24 miliard korun. Finance půjdou z kapitol jednotlivých ministerstev, snahou bude v maximální možné míře využít i zdroje z evropských fondů.

„Vláda České republiky má dluh vůči těmto třem regionům. Byly to těžební kraje s těžkým průmyslem. Po odchodu velkých zaměstnavatelů, ať už jde o těžební průmysl nebo Armádu ČR, v těchto oblastech dnes stěží lidé hledají práci. A to je jeden z hlavních cílů této restrukturalizace. Na realizaci konkrétních projektů na podporu krajů se budou podílet jednotlivá ministerstva ve spolupráci se zástupci dotčených regionů, což považuji za velký krok vpřed,“ sdělila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

 „Proměna hospodářské struktury v rámci RESTARTU by měla být komplexní a měla by zahrnovat sedm tematických oblastí: podnikání a inovace, přímé zahraniční investice, výzkum a vývoj, lidské zdroje, životní prostředí, sociální stabilizaci a infrastrukturu a veřejnou správu. V současné době probíhají diskuse o všech těchto tématech, kdy si ujasňujeme priority v jednotlivých oblastech,“ říká Ivo Vondrák, hejtman MSK.

Díky projektu RESTART by mělo dojít k dobudování významných dopravních úseků dálnic a silnic I. třídy v jednotlivých krajích. V Moravskoslezském kraji se předpokládá především dobudování tzv. Slezského kříže, který je tvořen dálnicemi D1 a D48 ve směru sever-jih a komunikací I/11 – I/57 ve směru východ-západ. Smyslem je dosažení kapacitního propojení Moravskoslezského kraje s polskou silniční sítí nejen ve směru na sever, ale současně od Slovenska směrem na západ s napojením na polskou dálnici A4 u Krapkowic.

 Na Moravskoslezský kraj je specificky cíleno opatření Jessica, které má formou nízkoúročených půjček v regionu podpořit taková témata a projektové záměry, které z různých důvodů nelze financovat z evropských či národních dotačních programů a které přispějí k rozvoji daného území, případně regionu. Nabízí se zde oblasti podpory podnikání, bydlení či přeměny starých průmyslových nebo zanedbaných území. Konkrétní zaměření podpory bude předmětem diskuze se zástupci obcí a měst Moravskoslezského kraje, jakožto potenciálními příjemci podpory.


                
    
Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz