Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2016 > Stát garantem důstojného pohřbívání ...

Stát garantem důstojného pohřbívání (České pohřebnictví v číslech)

02.11.2016: Svátek zesnulých, nebo též Dušičky, je určen vzpomínce těch, kteří již nenávratně odešli, a snad je i příležitostí k zamyšlení, jaký sami máme vztah k památce zesnulých blízkých. Povinnost vypravit příbuznému důstojný pohřeb a zajistit mu hrobové místo na pohřebišti není právně vymahatelná, přesto se jedná o mravní závazek nanejvýš důležitý. A ne každý odchází z tohoto světa obklopen nejbližšími, vzrůstá počet lidí osamělých, nebo těch, jejichž rodiny z různých důvodů nezajistí, nebo ani nemohou zajistit důstojný pohřeb a hrob.
V posledních osmi letech vzrostl počet žádostí obcí o refundaci tzv. sociálních pohřbů více než desetkrát - z 98 v roce 2007 na 1096 v roce 2015,“ konstatuje ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Tyto pohřby zajišťují obce v samostatné působnosti a Ministerstvo pro místní rozvoj jim proplácí oprávněné náklady, které jsou s tím spojeny. (Viz tabulka číslo 1 níže: Přehled čerpání rozpočtu MMR na úhrady účelně vynaložených nákladů za pohřbení nemajetných a opuštěných zemřelých v letech 2007-2015.)
 
Minulý týden Vláda ČR schválila návrh novely zákona o pohřebnictví, která se zabývá i otázkou sociálních pohřbů. „Zákon samozřejmě nevyřeší etickou stránku věci, tedy zda příbuzní pohřeb vypraví, či nikoli. Může však řešit důstojné zacházení s lidskými ostatky a pietní pohřbívání, nebo se zabývat spravedlivou úhradou nákladů na pohřeb a hrobové místo,“ vysvětluje Karla Šlechtová jednu z důležitých stránek novely. 

Návrh předpokládá, že sociální pohřby budou zajišťovat obce nově v tzv. přenesené působnosti jménem státu, který bude odpovědný za slušné pohřbení a hrobové místo každého občana. Obec, zajišťující pohřeb místo pozůstalých, přihlásí svoji pohledávku (náklady na pohřbení a opatření hrobového místa) do pozůstalosti. Dědicové budou povinni nahradit státu tyto útraty v plné výši. Pokud bylo řízení o pozůstalosti zastaveno, nebo k němu nebyla dána pravomoc českých soudů, uplatní obec  náhradu nákladů u Ministerstva pro místní rozvoj.  

Náklady státu na činnost obcí při zajišťování pohřbení v tzv. přenesené působnosti se odhadují na cca 26 miliónů Kč ročně.  Obdobný objem finančních prostředků dosud obce vynakládaly na zajišťování pohřbů v samostatné působnosti, tj. bez příspěvku státu a tudíž i bez dozoru státu.  

„V roce 2008 bylo zrušeno plošné vyplácení pohřebného. Pokud by se na tento účel opět ve státním rozpočtu našlo asi 0,5 mld. Kč ročně, možná by byli pozůstalí více motivováni pohřeb vypravit, než je tomu dnes,“ míní ministryně Karla Šlechtová.

V prvním pololetí letošního roku uhradilo MMR obcím kolem 750 sociálních pohřbů. Částka se výrazně neliší od předchozích let - pohybuje se za první pololetí kolem 4,7 miliónů Kč.

Tabulka číslo 1: Přehled čerpání rozpočtu MMR na úhrady účelně vynaložených nákladů za pohřbení nemajetných a opuštěných zemřelých v letech 2007-2015
Rok Počet uhrazených žádostí Vyplacená částka v Kč
2007 98 849 078
2008 235 2 027 212
2009 329 2 499 371
2010 544 4 599 918
2011 665 5 755 918
2012 1 125 8 999 425
2013 1 053 9 404 246
2014 1 069 8 749 864
2015 1 096 9 604 764

České pohřebnictví v číslech

V médiích občas zveřejňované statistiky počtu pohřbů žehem jsou pouhými odhady některých spolků (např. Spolek přátel žehu, Sdružení pohřebnictví v České republice). Jednotlivé hřbitovy a krematoria sice disponují vlastní evidencí, ale ta není verifikována, kontrolována ani centralizována. Nabízíme Vám statistiky, které byly zveřejněny v rámci tvorby vládní novely zákona o pohřebnictví v závěrečné zprávě RIA.
  •          Pohřebiště
V České republice se v roce 2015 nacházelo cca 5800 pohřebišť - 95% bylo veřejných (kolem 5500) a 5% neveřejných, zejména židovských (více než 300).

Obce provozují na 5 500 veřejných pohřebišť. Na každém z nich je v průměru 2 200 hrobových míst, celkem tedy odhadem leží na hřbitovech v ČR 12,1 mil. pronajatých nebo opuštěných hrobových míst.

Databázi všech pohřebišť lze nalézt prostřednictvím www stránek Ministerstva pro místní rozvoj viz adresa: http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Pohrebnictvi/Informace-aktuality/Mapa-hrbitovu-a-pohrebist-v-CR
V ČR je celkem 27 krematorií, z toho tři soukromá (v Táboře, Šumperku a v Židlochovicích u Brna). Dále bylo v roce 2015  na živnostenských úřadech zaregistrováno 606 pohřebních služeb v 1534 provozovnách s ročním obratem 1,6 mil. Kč.
  •          Kvalifikovaní stavitelé hrobek a hrobníci
Neustálé zvyšování kvalifikace a ověřování odborné způsobilosti není jen záležitostí vysoce prestižních povolání a řemesel. Dotýkají se i profesí, zajišťujících „posledních věcí člověka“, totiž hrobníků a stavitelů podzemních hrobek.
Na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj je zveřejněn seznam jmen 115 hrobníků a stavitelů hrobek, kteří se mohou prokázat osvědčením o získání příslušné profesní kvalifikace. Viz adresa: http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Pohrebnictvi/Kvalifikace-hrobnika
  •          Poradenství pro pozůstalé
Profesionály v poradenství pro pozůstalé odlišují od laiků nejen získané zkušenosti, ale také veřejně ověřené odborné dovednosti a znalosti. K 23. březnu 2016 působilo v ČR 71 profesionálů v této oblasti s patřičně ověřenou kvalifikací. Jejich seznam je zveřejněn na www stránkách Ministerstva pro místní rozvoj viz adresa: http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Pohrebnictvi/Kvalifikace-poradce-pro-pozustale
  •          Doprovázení umírajících a pozůstalých 
Zcela nová je profesní kvalifikace určená zejména pro pracovníky hospiců a poskytovatelů zdravotních nebo sociálních služeb. Úspěšný uchazeč o tuto zkoušku musí před komisí zvládnout nejen rozhovor s umírajícím, ale i pietní úpravu jeho mrtvého těla.
Kontakt pro média:
Ing. Veronika Vároši
Ředitelka oboru komunikace MMR
+420 734 360 704,  e-mail: veronika.varosi@mmr.cz