Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2016 > Interpelace na ministryni pro místní ...

Interpelace na ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou ve věci protihlukové vyhlášky

16.09.2016: Interpelace poslankyně Věry Kovářové na ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou ve věci hlukového mapování v Praze a středních Čechách.
Poslankyně Věra Kovářová:

Vážená paní ministryně, ve Středních Čechách, ale i v Praze se několik posledních dní hovoří o návrhu vyhlášky o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku. Tato vyhláška je vydávána k provedení ustanovení § 81a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Důvod, proč vzbudila tolik pozornosti, spočívá v tom, že se dramatickým způsobem zmenšuje oblast touto vyhláškou vymezená. Pro účely hodnocení a snižování hluku se počítá jen s oblastmi vnitřní Prahy, okrajové části Prahy a přiléhající části Středočeského kraje, se kterými dosavadní vyhláška počítala, mají být z hlukového mapování nově vyškrtnuty. Pochopitelně vznikají obavy nejen na straně dotčených městských částí, ale i středočeských obcí a měst, které tento zvrat nechápou. A přestože jsem si návrh vyhlášky přečetla, ani mně není ta zásadní proměna úpravy, kterou MMR navrhuje, příliš jasná, resp. z pohledu dotčených samospráv a jejich obyvatel bez podrobnějšího zdůvodnění přijatelná.

Vážená paní ministryně, prosím vás proto o vysvětlení této významné koncepční změny právní úpravy, pokud možno vysvětlení polopatické, ideálně spolu s objasněním, proč by se občané Prahy a Středočeského kraje této změny neměli bát. Děkuji za odpověď. 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová:

Vážená paní místopředsedkyně, vážená paní poslankyně, vážené dámy poslankyně a pánové poslanci, já to zkusím tedy polopaticky vysvětlit. MMR tedy rozeslalo do mezirezortního připomínkového řízení, a to bylo 30. 8., takže já jsem i ráda, že si kolegové starostové a zastupitelé všímají toho, co rozesíláme, což mě jenom těší, danou vyhlášku, která by měla nahradit stávající vyhlášku č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku.

Jak již paní poslankyně správně řekla, tato vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v gesci jiného rezortu než Ministerstva pro místní rozvoj. Paragraf 81a zmocňuje Ministerstvo pro místní rozvoj k vydání této vyhlášky, do které byla transponována i směrnice Evropského parlamentu a rady o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že vyhláška je zpracována čistě jenom na základě toho zmocnění v zákoně o ochraně zdraví.

Důvody a cíle. První. Jednak je to prováděcí vyhláška k danému zákonu. Tento zákon, jeho novelu, schválila trato Poslanecká sněmovna a v každém případě se tato vyhláška zabývá tím, že v roce 2011 probíhalo sčítání lidu a musí být aktualizována. Aglomerace v té minulé byly vymezovány z pohledu regionalistického, tedy zejména z hlediska dojížďky za prací nebo vybavenosti a to se také změnilo. Takže to je jeden z dalších důvodů, které zde zmíním. Tento projednávaný návrh vyhlášky vymezuje aglomerace jako kompaktně zastavěná území, která je nutné chránit před hlukem. To je v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví, který za aglomeraci považuje urbanizované městské území, ve kterém žije více než 100 tisíc obyvatel. A teď doufám, že jsem částečně - s úsměvem říkám polopaticky - reagovala na dotaz paní poslankyně proč. Zákon o ochraně veřejného zdraví stanoví, že aglomerace je urbanizované městské území, ve kterém žije více než 100 tisíc obyvatel, a tomu se musí přizpůsobit i na naše vyhláška a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu.
Ta vyhláška také reaguje na údaje ze sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 a zohledňuje dané nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie číslo 1315 z roku 2013 z 11. prosince 2013 o hlavních směrech Evropské unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě. Cílem je stanovit seznam aglomerací v rozsahu urbanizované městské zástavby, která splňuje kritéria zákona, pro které následně Ministerstvo zdravotnictví zpracovává takzvané strategické hlukové mapy a příslušné krajské úřady pro ně následně pořizují takzvané akční plány. Takže ona je to opravdu velká hierarchie od Ministerstva zdravotnictví, naše vyhláška, následně kraje, následně obce. Pojetí, které nezohledňovalo vymezení aglomerace jako území městského charakteru s více než 100 tisíci trvale bydlícími obyvateli bylo zneužitelné k obstrukcím při přípravě například vedení sítě TEN-T, to znamená ty hlavní proudy, to znamená klíčových záměrů dopravní infrastruktury v České republice.

Nyní trochu dovolte mi vyjádření prostřednictvím paní místopředsedkyně ohledně kritiky k této vyhlášce, což jsem také zpozorovala v médiích, a těší mě to, protože aspoň se o tom píše. Proti tomuto návrhu i v tomto předvolebním krajském období se objevilo mnoho zavádějících, nepravdivých informací, např. nové pojetí aglomerací, tak jak stanoví návrh vyhlášky, v žádném případě nesnižuje podmínky ochrany obyvatelstva proti hluku. Ten proces povolování dopravních staveb je vždy velice komplexní a ta vyhláška je pouze jedním dílčím předpisem. Také jsme se mohli dočíst, že ta vyhláška řeší stavebně technické provedení. Neřeší. Tato vyhláška neřeší žádným způsobem stavebně technické provedení, to znamená, zda povede silnice územím v tunelu, což jsem se také dočetla, že tato vyhláška to řeší - neřeší - u předmětných staveb a zejména pak v žádném případě nevede k redukci protihlukových opatření.

Také pokládám za důležité, aby z tohoto místa z mých úst zaznělo, že stát v žádném případě nerezignuje na ochranu obyvatelstva před negativními účinky hluku. Naopak, je to také naše priorita, zvlášť Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti stavebního zákona. Strategické hlukové mapování bude i nadále probíhat ve vymezených aglomeracích a tak jako dosud i v územích, které procházejí hlavní pozemní komunikace, například dálnice nebo silnice první třídy, hlavní železniční tratě a v okolí hlavních letišť.

Tak a nyní k otázce nehlukové mapování v Praze a ve středních Čechách. (Předsedající: Váš čas, paní ministryně.) Z vymezených aglomerací jsou nově vypuštěna některá katastrální území Prahy. Bylo to s nimi projednáno a vše to je ve vazbě na ten zákon o ochraně veřejného zdraví.
Děkuji.

Poslankyně Věra Kovářová:

Paní ministryně, děkuji za vysvětlení, aspoň pro mě moc polopatické nebylo. Je vidět, že ta problematika je složitá a myslím, že úplně nesouvisí s předvolebním kláním, které momentálně probíhá. Chápu, že výstavba dálnic a ochrana zdraví prostě jsou obě dvě důležité věci.

Já bych byla moc ráda vzhledem k tomu, jaká je nervozita mezi těmi obcemi, jako je třeba Jesenice, Dolní Břežany, Chýně a Říčany a mnoho dalších, zda by bylo možné a ráda bych vás touto cestou požádala, zda by ještě před vypořádáním připomínek uplatněných v rámci meziresortního připomínkového řízení a samotným vydáním vyhlášky byla svolána schůzka za účasti představitelů dotčených samospráv, kde by se tento závažný problém dotýkající se zdraví a kvality života Středočechů i Pražanů mohl řádně prodiskutovat a pokud i za vaší účasti či někoho z vašeho aparátu. Děkuji. Tady prosím předávám onu prosbu.

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová:

Děkuji prostřednictvím paní místopředsedkyně paní poslankyni i za danou prosbu. Já se pokusím ještě trochu dovysvětlit, více detailněji, přesně oblast Prahy a Středočeského kraje. Tady, jak už jsem zmínila, některá katastrální území vypadají z té vyhlášky. Souvisí to s tím zákonem o ochraně veřejného zdraví. Také je nutno poznamenat, že tato území neodpovídají právě danému ustanovení v tomto zákoně o ochraně veřejného zdraví v dané věci, to znamená, že se právě jedná o ta urbanizovaná území městského charakteru, která mají 100 tisíc trvale žijících obyvatel. Proto se mění i ta vyhláška. To znamená, kde to není, tak ta území vypadla z dané vyhlášky, kde všichni byli zvyklí, že byli v té staré nebo stávající platné.
U těch obcí, které budou vypuštěné z vymezení aglomerace a neleží na jejich území ani hlavní pozemní komunikace například a dále hlavní železniční trať nebo se nenachází v blízkosti hlavního letiště, již skutečně nebude probíhat strategické hlukové mapování. Ale nadále tam bude probíhat standardní posuzování vlivů hluku spojených s jejich provozem, což se dělá všude jinde. Je tedy potřeba také zdůraznit, že ta vyhláška vůbec nic nemění na požadavcích na vyhodnocení záměrů z hlediska vlivu hluků na zdraví obyvatel, na stanovování požadavků ochrany proti hluku a ani na protihlukových opatřeních. Zejména u dopravních staveb návrh vyhlášky neruší či neomezuje speciální posuzování. A v tuto chvíli mohu říci, že my počítáme, že připomínkové řízení bude končit 20. 9., na základě i těch připomínek došlých si vezmeme několik týdnů, abychom je vypořádali a tady mohu říci, že plus minus v průběhu října bychom svolali dané jednání i se zástupci obcí, protože já chci mít nejdříve všechny připomínky, abychom to řešili komplexně. Takže ano, jednání svoláme, kolegové, případně i já budeme přítomni.

Děkuji.