Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2016 > Čtyři miliardy korun míří na rozvoj ...

Čtyři miliardy korun míří na rozvoj sociální služeb a bydlení

16.11.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo tři výzvy na podání žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem výzev je podpořit rozvoj a transformaci sociálních služeb, rozvoj komunitních center a sociální bydlení. Celkem je ve všech třech výzvách připraveno téměř čtyři miliardy Kč. Příjem žádostí bude zahájen 29. 11. 2016.
„V  Integrovaném regionálním operačním programu podporujeme různé druhy aktivit s cílem zpříjemnit život lidem tím, že jim například zvýšíme dostupnost sociálních služeb a sociálního bydlení a přispějeme na zkvalitnění zázemí pro tyto služby. Podobně jsou na tom i komunitní centra, která se stávají stále častěji místem, kde lidé nacházejí oporu a pomoc v těžkých životních situacích,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Ve výzvě určené pro projekty, které spadají pod ITI (integrované územní investice), je připraveno celkem přes 1,2 mld. Kč a mohou být realizovány na území Brněnské a Plzeňské metropolitní oblasti a  Ústecko-chomutovské aglomerace. Na výzvu pro projekty zařazené pod IPRÚ (integrované plány rozvoje území), které mohou být realizovány na území Liberce – Jablonce nad Nisou, Karlových Varů, Mladé Boleslavi, Jihlavy a Zlína, je vyhrazeno téměř 850 mil. Kč.  Na podporu projektů Komunitně vedeného místního rozvoje ( CLLD) je vyčleněno 1,9 mld. Kč.
 
Cílem aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb je transformace ústavních sociálních služeb ve služby, které umožní uživateli setrvání v jeho přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti. Bude podporováno budování zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách (více viz text výzev a Specifická pravidla). Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
 
V aktivitě Rozvoj sociálních služeb bude podporován nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
 
Vznik komunitních center bude podporován v aktivitě Rozvoj komunitních center, a to konkrétně -  výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány; nákup budov a vybavení pro zajištění provozu zařízení. Cílem aktivity Sociální bydlení je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy.
 
Příjemci podpory mohou v aktivitách Deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb a Rozvoj komunitních center  být - kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, a v aktivitě Sociální bydlení – obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
 
Podrobné informace o výzvě č. 60 pro ITI jsou zveřejněny zde, o výzvě č. 61 pro IPRÚ zde a ve výzvě č. 62 pro CLLD zde. Příjem žádostí bude zahájen 29. 11. 2016 a ukončen 31. 10. 2022.
Kontakt pro média:
Ing. Veronika Vároši
Ředitelka oboru komunikace MMR
+420 734 360 704,  e-mail: veronika.varosi@mmr.cz