Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2014 > Na obnovu venkova má MMR připraveno 80 ...

Na obnovu venkova má MMR připraveno 80 milionů

01.12.2014: Ministerstvo pro místní rozvoj dnes vyhlásilo výzvy pro podávání žádostí o dotace v rámci národních regionálních programů. Lhůta pro podávání žádosti o dotace v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova začíná běžet dnešním dnem (1. 12.) a končí 16. února 2015.
Cílem podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Výzvu včetně znění jednotlivých dotačních titulů naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj zde.
 
Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý ze tří dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce do 3000 obyvatel či svazky obcí. Výzva se týká těchto dotačních titulů:
 
Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Budou podporovány akce zaměřené na:
• obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby),
• komplexní úpravu veřejných prostranství,
• obnovu a zřizování veřejné zeleně,
• rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,
• přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním
v soutěži Vesnice roku.
 
Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a které jsou zaměřené na:
• obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení,
kulturní zařízení),
• úpravu veřejných prostranství,
• obnovu a zřizování veřejné zeleně,
• rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).
 
Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:
• prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
• výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
• podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj
venkova.