Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2014 > MMR zajímá názor veřejnosti na ...

MMR zajímá názor veřejnosti na připravovanou Politiku architektury a stavební kultury České republiky

27.11.2014: Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje Politiku architektury a stavební kultury České republiky. Veřejnost má nyní možnost se k připravovanému materiálu vyjádřit a může tak napomoci zkvalitnit připravovaný materiál, jehož přínosem bude zlepšení kvality prostředí vytvářeného výstavbou. Připomínky a podněty mohou zájemci posílat do 9. prosince na adresu MMR ČR.
Politika architektury a stavební kultury České republiky je nelegislativní strategický dokument s celostátní působností. Jejím základním cílem je podpora rozvoje architektury a stavební kultury a tím i zlepšení kvality prostředí vytvářeného výstavbou. Věnuje se třem základním oblastem:
  • krajina a sídla
  • stavby,
  • vzdělávání, osvěta a výzkum.
K pozvednutí úrovně architektury a stavební kultury materiál shrnuje dosavadní analýzy, popisuje základní pojmy, sumarizuje relevantní dokumenty a související právní předpisy a zejména definuje vizi a určuje témata a cíle, kterým je třeba se věnovat. Pro jednotlivé cíle definuje opatření, která by měla vést k jejich naplnění.
Naplnění jednotlivých cílů Politiky architektury a stavební kultury České republiky povede ke kvalitnější architektuře, hospodárným budovám vhodně zasazeným do okolního prostředí, přívětivému veřejnému prostoru a harmonickým městům i venkovu včetně okolní krajiny, s respektem k místním specifikům jednotlivých oblastí v České republice. Politika architektury a stavební kultury České republiky též podporuje vzdělávání odborné i laické veřejnosti a přispívá k podněcování zájmu obyvatel o kvalitu prostředí, ve kterém žijí.
Veřejnost má možnost se k materiálu před jeho předložením k projednání vládě vyjádřit a vznést své připomínky.
Materiál je zveřejněn na internetové adrese:
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-architektury-a-stavebni-kultury-Ceske-rep
 
Připomínky je třeba opatřit jménem, příjmením a kontaktními údaji osoby, která je uplatňuje. Rovněž je třeba uvést, ke které části materiálu se připomínka vztahuje (např. číslo konkrétního opatření) a jaká úprava dokumentu se navrhuje. Připomínky lze podat v termínu do 9. prosince 2014 některou z následujících forem:
  • písemně na adresu:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
  • prostřednictvím informačního systému datových schránek
ID datové schránky ministerstva: 26iaava