Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2013 > Postup MMR ČR po vyhlášení krizových ...

Postup MMR ČR po vyhlášení krizových stavů v důsledku povodní

03.06.2013: V období po vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu probíhají na postižených místech záchranné a likvidační práce financované z vlastních zdrojů územních rozpočtů a z účelové rezervy vytvořené v kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu České republiky.
V období do ukončení vyhlášeného krizového stavu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR (MF ČR) připravuje nezbytné podmínky pro shromáždění podkladových informací v „přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území     (dále jen „přehled“).
 
Kraj, který by měl předat zpracovaný přehled ministerstvu financí do 7 dnů od ukončení krizového stavu nebezpečí, může požádat o součinnost pověřené obecní úřady v jejich přenesené působnosti. Údaje pro přehled zjišťují fyzické osoby, kterým kraj vystaví písemné pověření.
 
MF ČR v případě nutnosti zaujímá stanovisko k možnému návrhu kraje na prodloužení zákonem stanovené 7denní lhůty pro pořízení přehledu, může rovněž toto prodloužení samostatně iniciovat.
 
S využitím údajů z přehledu  MMR ČR v zákonem stanovené 20denní lhůtě po ukončení krizového stavu zpracuje návrh strategie obnovy území určený pro jednání vlády, který by měl vytvořit rámec k uvolňování státní pomoci prostřednictvím resortních programů.
 
V působnosti MMR ČR připadá v úvahu program „Podpora obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou“ a podpůrné programy v oblasti bydlení.    
 
Návazně na známé datum ukončení krizového stavu MMR ČR sestaví pro vnitřní potřebu harmonogram pro přípravu návrhu strategie obnovy území, který bude obsahovat termíny pro:
-          předpokládané předání přehledu prostřednictvím MF ČR,
-          rozeslání tabulkových údajů z přehledu spolu s komentářem v elektronické podobě dotčeným ministerstvům s  
           žádostmi o vyjádření k možnému poskytnutí státní pomoci, 
-          zpětné doručení stanovisek obeslaných ministerstev,
-          rozeslání předběžného textu návrhu strategie obnovy území dotčeným ministerstvům,
-          jednání k vypořádání připomínek za účasti dotčených ministerstev a krajů,
-          předání návrhu strategie obnovy území pro jednání vlády.
 
MMR ČR spolu s MF ČR průběžně komunikují s kraji, dojednávají s nimi podrobnosti o způsobech vyčíslování nákladů a o předání přehledu, upřesňují strukturu a obsah žádosti o přípravu komentáře o možnostech kraje a obcí poskytovat pomoc ostatním subjektům.
 
MMR ČR souběžně zjišťuje kontaktní osoby na ostatních dotčených ministerstvech, jimž bude možné adresovat žádosti o stanoviska k poskytnutí státní pomoci v jejich resortní působnosti. 
 
Pro doplnění:
Postup Ministerstva pro místní rozvoj ČR, upravený zákonem č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území, ve znění pozdějších předpisů, je vázán na vyhlášení stavu nebezpečí hejtmanem kraje (podle § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) nebo nouzového stavu vládou (podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění zákona č. 300/2000 Sb.).

Připojené soubory