Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2013 > Popovodňové programy MMR ČR

Popovodňové programy MMR ČR

05.06.2013: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR má k dispozici programy pro obnovu obecního a krajského majetku a pro obnovu bydlení. Vyhlášení těchto programů musí být projednáno vládou a musí být schválen rozpočet pro jejich realizaci. Programy MMR jsou určeny pro obce a kraje. V současné době MMR připravuje Strategii obnovy území, kterou dle příslušného zákona předloží vládě ke schválení do 20 dnů po ukončení krizového stavu. Zároveň má ministerstvo vyčleněny finanční prostředky, které budou po souhlasu vlády ihned uvolňovány v rámci programu „Podpora bydlení při živelní pohromě“.
Možnosti obnovy obecního a krajského majetku:
Program Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2013
Cílem programu je státní podpora následné obnovy majetku poškozeného povodněmi v červnu 2013, který je ve vlastnictví obcí a krajů.
 
Dotace se poskytuje na základě žádosti podané na Ministerstvo pro místní rozvoj po vyhlášení výzvy k předkládání žádostí. Výzva k předkládání žádostí bude vydána ministrem pro místní rozvoj po schválení Strategie obnovy území vládou ČR, ve které budou současně vyčleněny finanční prostředky pro výše uvedený program.
 
Dotace jsou určeny především na obnovu komunikací, mostů, veřejného osvětlení, veřejných prostranství, budov, vodohospodářských staveb a dalších zařízení.
 
Příjemcem dotace může být pouze obec nebo kraj z postižených území. Podpora se poskytuje formou dotace až do výše 90% celkových uznatelných nákladů akce v případě obcí a až 50 % u krajů.
 
V žádosti musí být uvedeno, o jaký majetek se jedná, popsán rozsah poškození a předpokládané náklady na jeho obnovu. Jako povinnou přílohu žádosti je nutno dodat také fotodokumentaci poškozeného majetku, která průkazně dokumentuje rozsah uváděné škody.
Zásady programu a výzva k předkládání žádostí budou zveřejněny na webových stránkách ministerstva na adrese: www.mmr.cz
 
Možnosti podpory bydlení:
Program Podpora bydlení při živelní pohromě
MMR ČR společně se SFRB (Státním fondem rozvoje bydlení) nabízí škálu podpor v případě
potřeby zajištění dočasného náhradního ubytování, odstranění staveb bytového nebo rodinného domu, jeho části nebo zbytků stavby nebo stavební suti a poskytování příspěvku na opravu bytu.
 
Dotace mají několik forem. Jedná se o jednorázové příspěvky, limitované proplácení nákladů či zvýhodněné úvěry. Vzhledem k rozsahu možností najdete více detailů v přiložené tabulce     Přehled programů na pomoc při odstraňování následků povodní [PDF, 239.07KB].

Zásady programu a výzva k předkládání žádostí budou zveřejněny na webových stránkách MMR ČR na adrese: www.mmr.cz
 
 
Poznámky pro média:
V rámci programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou byly v minulých letech opraveny nebo nově postaveny zejména poškozené mosty, stovky kilometrů místních a krajských komunikací, chodníky a veřejná prostranství obcí, ale i koryta drobných vodních toků a vodní nádrže.
Za dobu realizace tohoto programu od roku 2006 bylo ze státního rozpočtu na tento účel vynaloženo celkem 8 606 mil. Kč, z toho v posledních 4 letech byly poskytnuty následující prostředky:
 
Rok         Celková výše dotace v mil Kč
2009        93
2010        2 284
2011        1 713
2012        669
 
V rámci programu Podpora bydlení bylo v minulých letech vyplaceno celkem 236,2 mil Kč. Prostředky byly použity především na obnovu vytopených domácností, demolice poničených domů a dále na výstavbu 88 obecních nájemních bytů pro občany, které přišli v důsledku povodní o bydlení.
 
Rok         Celková výše dotace v mil Kč
2009        120,4
2010        110,3
2011        18,3

Připojené soubory