Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2013 > Novela zákona o veřejných zakázkách ...

Novela zákona o veřejných zakázkách vychází vstříc zadavatelům i dodavatelům

07.11.2013: Od 01.01.2014 nastane účinnost tzv. technické novely zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tato novela je výsledkem široké diskuse mezi zadavateli, dodavateli a zástupci odborné veřejnosti v oblasti veřejných zakázek. Představuje kompromisní způsob vypořádání jednotlivých připomínek vzešlých z mezirezortního připomínkového řízení s tím, že legislativní proces byl završen formou zákonného opatření Senátu.
„Smyslem byla zejména úprava některých ustanovení, která komplikovala stávající i budoucí zadávání veřejných zakázek. Cílem je nalézání rovnováhy mezi administrativní náročností a hlediskem funkčnosti“, řekl náměstek ministra pro místní rozvoj Jiří Nováček.
 
Zákonné opatření Senátu bylo schváleno na návrh předsedy vlády dne 10. října 2013 podle předlohy MMR ČR a ve znění pozměňovacích návrhů senátorů. Následně normu podepsal prezident republiky a byla zveřejněna 30. října 2013 pod č. 341/2013 Sb. ve Sbírce zákonů. Platí, že musí být (pod ztrátou platnosti) následně schváleno Poslaneckou sněmovnou na její první schůzi, jejíž zahájení se předpokládá dne 26.11.2013.
 
Změny vyplývající z novely ZVZ
 
- zvýšení limitů pro povinný postup dle ZVZ – pro veřejné zakázky na stavební práce z 3 000 000 Kč bez DPH na 6 000 000 Kč bez DPH, pro veřejné zakázky na dodávky a na služby z 1 000 000 Kč bez DPH na 2 000 000 Kč bez DPH

- umožnění pokračování v opakovaném zadávacím řízení i v případě, kdy zůstane k hodnocení pouze jedna nabídka (po splnění daných podmínek)

- zrušení institutu osoby se zvláštní způsobilostí a souvisejícího vzdělávacího programu

- zrušení povinnosti vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zadávacím podmínkám u nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce (osoba s odbornou způsobilostí však musí být u nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce členem hodnotící komise)

- umožnění dodatečného prokázání splnění kvalifikace - skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace mohou nastat až po uplynutí lhůty pro podání nabídek (pokud bude kvalifikace prokazována dodatečně v souladu s § 59 ZVZ)

- povinnost poskytnout ÚOHS zadávací dokumentaci včetně dodatečných informací v elektronické podobě (vymezen nový správní delikt vyplývající z nedodržení této povinnosti včetně stanovení výše pokuty)

- zrušení povinnosti uveřejnit předběžné oznámení u opakovaného zadávacího řízení

- zrušení zmocnění pro vydání prováděcího právního předpisu, který by vymezoval komodity povinně zadávaná za využití elektronické aukce.

- povinnost uveřejnit textovou část zadávací dokumentace, v případě zadávání zakázek v užším řízení či jednacím řízení s uveřejněním, spolu s odesláním výzvy k podání nabídek 

- odložení povinnosti zařadit do hodnotící komise u významné veřejné zakázky osobu vedenou v seznamu hodnotitelů

- upraveno zákonné zmocnění k vydání podzákonného právního předpisu, a to ve vztahu k zapisování do seznamu hodnotitelů

- odložení povinnosti předložit vládě oponentní posudky v případě zadávání významné veřejné zakázky

- povinnost umožnit do uzavření smlouvy všem uchazečům, jejichž nabídky byly předmětem posouzení, na jejich žádost nahlédnout do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořídit si z ní výpisy, kopie nebo její opisy

- prodloužení lhůty, ve které je zadavatel povinen odeslat ÚOHS své vyjádření k obdrženému návrhu, na 10 kalendářních dnů

- počátek běhu lhůty pro vydání rozhodnutí ÚOHS podmíněn více okolnostmi
(§ 114 odst. 7 ZVZ)

- zrušení možnosti nahlížení do nabídek uchazečů, které jsou součástí spisu u ÚOHS

- zrušení povinnosti uveřejnit na profilu zadavatele smlouvy na plnění veřejných zakázek zadaných na základě rámcové smlouvy nebo v dynamickém nákupním systému, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH