Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2013 > NEN bude dokončen do 31.03.2014

NEN bude dokončen do 31.03.2014

31.10.2013: Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek (NEN), realizovaný v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ), bude dokončen k pozdějšímu datu, než bylo původně plánováno. MMR ČR jako příjemce dotace požádalo poskytovatele dotace o prodloužení termínu ukončení realizace projektu NIPEZ na 31.03.2014. Jeho žádost byla akceptována, tím je zároveň zajištěno financování celého projektu NIPEZ do konce jeho realizace.
K této situaci dochází z objektivního důvodu legislativního procesu schvalování vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Jelikož NEN v době svého dokončení a spuštění do pilotního a poté do ostrého provozu musí být v souladu s platnou legislativou upravující zadávání veřejných zakázek v ČR, má novela ZVZ podstatný vliv na vývoj NENu resp. aktuálnost technické specifikace NEN (TS NEN), dle které je NEN vyvíjen.
 
Vláda předložila tuto novelu ZVZ Poslanecké sněmovně 15.08.2013. Senát ji svým usnesením č. 353 ze dne 10.10.2013 schválil jako tzv. zákonné opatření. Avšak zákonné opatření musí na svém prvním zasedání ještě schválit nově vzniklá Poslanecká sněmovna. Vzhledem k nejistotě dalšího legislativního vývoje rozhodlo MMR ČR v srpnu 2013 o dalším vývoji NEN ve dvou variantách.
 
Podle první varianty MMR ČR zajistí aktualizaci TS NEN dle novely ZVZ a dodavatel promítne všechny změny TS NEN vyvolané novelou ZVZ do analytických výstupů (zejména use case specifikace, datový model a design jednotlivých komponent), podkladů pro testování (zejména testovací plány, testovací scénáře a testovací data) a výstupů softwarové realizace NEN, tj. všech novelou ZVZ zasažených prototypů systému, a to i těch, které již byly zadavatelem akceptovány. Promítnutí změnových požadavků spočívá jak v úpravě stávajících, tak v doplnění nových funkcionalit, tj. přeprogramování stávajících či naprogramování nových funkcionalit NEN zasažených novelou ZVZ a souvisejícími právními předpisy. Pro případ neschválení zákonného opatření Poslaneckou sněmovnou je nutné zajistit variantu vývoje NEN č. 2 čili dokončení NEN v rozsahu funkčnosti před uvedenou technickou novelou resp. zákonným opatřením.

Poznámka a doplňující otázky:

Národní elektronický nástroj (NEN)
je určený pro zadávání veřejných zakázek na obtížně standardizovatelné komodity. Společně s elektronickými tržišti, která jsou naopak zaměřená především na dobře standardizovatelné komodity, jsou zadávacími moduly NIPEZu. Spuštění NEN podpoří zadavatele při administraci zadávacích postupů VZ, soutěží o návrh, koncesních řízení, výběru subdodavatele podle obranné směrnice (DEFENCE) a výběru subdodavatele podle koncesního zákona. Cílem NEN je přispět ke zkvalitnění postupů zadávání veřejných zakázek v organizacích zadavatelů, a to s cílem podpořit dodržování principů ZVZ a principů 3E (hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti).

Co se bude dít po 31.03.2014?
Po 31.03.2014 bude probíhat zkušební provoz, kterého se zúčastní vybrané subjekty veřejné správy. Plánovaný ostrý provoz NEN je plánován od 01.07.2014.

Bude NEN v ostrém provozu povinný pro všechny?
MMR zpracuje návrh usnesení vlády, které bude upravovat povinnost používání NEN pro ústřední orgány státní správy. Ostatní subjekty veřejné správy budou moci NEN využívat na principu dobrovolnosti. Návrh usnesení vlády projde řádným připomínkovým řízením.

Co to jsou dobře a obtížně standardizovatelné komodity?
Dobře/snadno standardizovatelné komodity byly vymezeny v seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště  (Příloha č. 1 k usnesení č. 451/2011). U těchto komodit lze předmět zakázky snadno parametricky popsat a standardizovat ho. Opakem/všechny ostatní jsou pak komodity, které jsou předmětem komplexních (strategických) nákupů nebo investic s rozsáhlou metodickou a procesní podporou zadavatele - např. stavby dálnic, dodávky technologických celků, komplexní služby, resp. vysoce odborné služby, např. informační kampaň, projektová činnost, právní služby, poradenské služby atd.