Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2013 > MMR ČR a jeho role v politice sociálního ...

MMR ČR a jeho role v politice sociálního bydlení

10.06.2013: Základním nástrojem bytové politiky realizované MMR v rámci kompetencí daných zákonem je investiční podpora. Bytová politika na místní úrovni spadá do samostatné působnosti obcí. Naplnění obecně formulované povinnosti pečovat o potřeby bydlení občanů je ponecháno na rozhodnutí orgánů obce. Sociální rozměr a individuální podpora jednotlivých osob spadá do kompetence MPSV.
MMR reaguje na poptávku obcí v rozsahu rozpočtových možností. Ze strany MMR a SFRB (státní fond rozvoje bydlení) bylo v uplynulých letech vynaloženo maximální úsilí ke stimulaci aktivit obcí v oblasti posílení nabídky nájemních bytů se sociálním určením.
 
V současné době MMR společně s MPSV připravuje komplexní řešení tzv politiky sociálního bydlení. V druhé polovině letošního roku bude vládě předložen materiál obsahující analytickou a návrhovou část. Formální podoba těchto nástrojů bude zpracována následně. Kvůli větší flexibilitě se bude jednat o soubor nástrojů, jako jsou nařízení vlády, metodika, novely právních předpisů apod. Ministr Kamil Jankovský však deklaroval, že podpoří zákon o sociálním bydlení v případě, že by byl ze strany MPSV připravován.
 
Analytická část „komplexního řešení sociálního bydlení“, obsahuje mimo jiné identifikaci „bílých míst“ stávajících nástrojů sociální a bytové politiky ve vztahu k osobám nejen bez obydlí, ale i k těm, které jsou ohroženy jeho ztrátou či užívají nevhodné obydlení. „Bílá místa“ jsou situace, kde se tyto osoby v současné době ocitají mimo dosah účinné pomoci. Návrhová část „komplexního řešení sociálního bydlení“, bude obsahovat soubor nástrojů a opatření zaměřených na pokrytí „bílých míst“ identifikovaných v analýze.
 
Vznik materiálu je doprovázen širokou diskusí s odbornou veřejností. Dne 10. května 2013 proběhla v Domě odborových svazů otevřená panelová diskuse k „Analytické části komplexního řešení sociálního bydlení“. Mimo jiné se diskuse účastnili např. zástupce Veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček, předseda Sdružení na ochranu nájemníků Ing. Milan Taraba, předseda Rady seniorů ČR RsDr. Zdeněk Pernes, předseda Svazu měst a obcí Ing. Dan Jiránek, ze Sociologického ústavu AV ČR Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. a ředitel Agentury pro sociální začleňování Bc. Martin Šimáček. Další diskusní panel proběhne v průběhu prázdnin.
 
Jako příklad můžeme uvést jeden z uvažovaných nástrojů, který je v kompetenci MMR. Zasazujeme se za legislativní zakotvení stavebně technických parametrů prostor pro dlouhodobé bydlení, které by umožňovaly plnění veškerých funkcí dlouhodobého, nikoli přechodného bydlení tak, jak je tomu nyní. Chceme, aby stát prostřednictvím MPSV neplatil za neadekvátní služby.
 
 
Poznámky pro média:
Bytová nouze “. Návrh definice zpracovalo MPSV ve spolupráci s MMR, přičemž pojem „bytová nouze“ je definován prostřednictvím sociální situace, resp. události, ve které se oprávněné osoby nacházejí, a to ve spojení s neuspokojenou bytovou potřebou. Za osobu v bytové nouzi se podle navržené definice považuje fyzická osoba, pokud nemá možnost užívat žádné obydlí nebo užívá nevhodné obydlí nebo je ohrožena jeho ztrátou. Zároveň jsou její celkové sociální a majetkové poměry takové, že jí neumožňují překonat tuto nepříznivou situaci vlastním přičiněním. Předpokládá se, že tato osoba využila všech existujících nástrojů sociální politiky v oblasti bydlení, zejména dávky v oblasti bydlení či opatření související s úpravou bytu zdravotně postižených osob.