Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2013 > Hlavní změny, které přináší technická ...

Hlavní změny, které přináší technická novela zákona o zadávání veřejných zakázek

12.11.2013: Jemné ladění na základě zkušeností z praxe. Tak lze shrnout technickou novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, kterou vypracovalo a prosadilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
„Rozhodli jsme se reflektovat připomínky z praktického uplatňování zákona. Není možné rozhodovat pouze od stolu – musíme vnímat zkušenosti těch, kteří zakázky vyhlašují, a samozřejmě i těch, kteří se účastní tendrů o veřejné peníze,“ vysvětluje František Lukl, ministr pro místní rozvoj.
 
Podle jeho názoru však není potřeba do zákona dále zasahovat. „Věřím, že se nám povedlo upravit nejproblémovější části zákona. Celkově si však myslím, že zákon je a má být poměrně tvrdý, má nastavit pevné mantinely pro všechny,“ dodává Lukl.
 
Technická novela, kterou schválil 10. října Senát Parlamentu ČR, přináší několik klíčových změn:
 
• Zvýšení limitů pro povinný postup dle ZVZ – pro veřejné zakázky na stavební práce z 3 milionů na 6, pro veřejné zakázky na dodávky a na služby z 1 na 2 miliony korun bez DPH.

• Umožnění pokračování v opakovaném zadávacím řízení i v případě, kdy zůstane k hodnocení pouze jedna nabídka (po splnění daných podmínek).

• Zrušení institutu osoby se zvláštní způsobilostí a souvisejícího vzdělávacího programu.

• Zrušení povinnosti vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zadávacím podmínkám u nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce (osoba s odbornou způsobilostí však musí být u nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce členem hodnotící komise).

„Věříme, že změny vedou ke zjednodušení už tak dost náročné administrativy. Není přece cílem odradit všechny zájemce, ale mít co nejvíce soutěžících, což povede k co nejnižší ceně,“ říká ministr pro místní rozvoj.
 
Ministerstvo hodlá kompenzovat zrušení institutu osoby se zvláštní způsobilostí školicí kampaní zaměřenou na vyhlašovatele i dodavatele. Důležité je upozornit, že tendr s účastní jediného zájemce je i nadále považován za nestandardní. Proto zadavatel musí v nově vyhlášené soutěži jasně označit změny, které udělal oproti původní zrušené z důvodu jediného zájemce, a jasně odkázat na původní tendr, který vyhlašuje znovu. Tím bude zakázka pod patřičným drobnohledem.
 
Mezi další změny je třeba jmenovat následující:
 
•  Umožnění dodatečného prokázání splnění kvalifikace - skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace mohou nastat až po uplynutí lhůty pro podání nabídek (pokud bude kvalifikace prokazována dodatečně v souladu s § 59 ZVZ).
•  Povinnost poskytnout ÚOHS zadávací dokumentaci včetně dodatečných informací v elektronické podobě (vymezen nový správní delikt vyplývající z nedodržení této povinnosti včetně stanovení výše pokuty).
•  Zrušení povinnosti uveřejnit předběžné oznámení u opakovaného zadávacího řízení.
•  Zrušení zmocnění pro vydání prováděcího právního předpisu, který by vymezoval komodity povinně zadávaná za využití elektronické aukce.
•  Povinnost uveřejnit textovou část zadávací dokumentace, v případě zadávání zakázek v užším řízení či jednacím řízení s uveřejněním, spolu s odesláním výzvy k podání nabídek.
•  Odložení povinnosti zařadit do hodnotící komise u významné veřejné zakázky osobu vedenou v seznamu hodnotitelů.
•  Upraveno zákonné zmocnění k vydání podzákonného právního předpisu, a to ve vztahu k zapisování do seznamu hodnotitelů.
•  Odložení povinnosti předložit vládě oponentní posudky v případě zadávání významné veřejné zakázky.
•  Povinnost umožnit do uzavření smlouvy všem uchazečům, jejichž nabídky byly předmětem posouzení, na jejich žádost nahlédnout do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořídit si z ní výpisy, kopie nebo její opisy.
•  Prodloužení lhůty, ve které je zadavatel povinen odeslat ÚOHS své vyjádření k obdrženému návrhu, na 10 kalendářních dnů.
•  Počátek běhu lhůty pro vydání rozhodnutí ÚOHS podmíněn více okolnostmi (§ 114 odst. 7 ZVZ).
•  Zrušení možnosti nahlížení do nabídek uchazečů, které jsou součástí spisu u ÚOHS.
•  Zrušení povinnosti uveřejnit na profilu zadavatele smlouvy na plnění veřejných zakázek zadaných na základě rámcové smlouvy nebo v dynamickém nákupním systému, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH.
 
„Jak jsem již uvedl, všechny změny jsou na základě poznatků z praxe. Zákon o zadávání veřejných zakázek byl uplatňován zhruba rok, až poté byly vyhodnoceny všechny pozitivní i negativní zkušenosti – technická novela je toho výsledkem,“ dodává ministr František Lukl.