Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > Statistiky využívání e-tržišť

Statistiky využívání e-tržišť

30.11.2012: Od 1. 7. 2012 mají ústřední orgány státní správy (dále jen „ÚOSS“) a jejich podřízené organizace povinnost zadávat veřejné zakázky na vybrané komodity (dodávky, služby a stavební práce) prostřednictvím e-tržiště. Pro nákup ostatních komodit mají ÚOSS a ostatní zadavatelé možnost využívat elektronické tržiště dobrovolně. Povinnost nákupu přes e-tržiště se vztahuje pouze na veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou minimálně 50 000 Kč zadávané jako veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení nebo jako minitendry na základě rámcové smlouvy s více uchazeči. Po prvních třech měsících (tj. od 1. července do 30. září 2012) tzv. povinného využívání e-tržišť ÚOSS a jejich podřízenými organizacemi zpracovalo MMR ČR statistiky, jakým způsobem byla za toto období fungující e-tržiště využívána.
V období od 1. července do 30. září 2012 byly do ostrého provozu spuštěny dvě e-tržiště – Tendermarket a Gemin.cz., VortalGov byl spuštěn 1. října, Centrum veřejných zakázek a Český trh jsou spuštěna od 1. listopadu.

Celkem bylo za období od 1. července do 30. září 2012 na e-tržištích zahájeno 3 853 veřejných zakázek, jejichž předpokládaná hodnota dosahuje 5 000 Kč bez DPH, přičemž v 83 % z nich byla s dodavatelem uzavřena smlouva, 13 % zadání bylo k 30. září v běhu a pouze 4 % veřejných zakázek byla zrušena. Většina (86 %) veřejných zakázek (dále též „VZ“) byla zadána prostřednictvím e-tržiště Tendermarket.

Ústřední orgány státní správy zadaly 45 % všech zadaných veřejných zakázek. Nejčastějším zadavatelem bylo Ministerstvo obrany, které zadalo 38 % VZ. Nejvíce veřejných zakázek (70 %) bylo zadáno na dodávky, na služby bylo zadáno 27 % VZ a na stavební práce pouze 3 % VZ. Nejčastější nakupovanou komoditou se staly Tonery pro laserové tiskárny a faxové přístroje (20 %). 

Ve sledovaném období bylo na e-tržištích zadáno 3 209 VZ v celkové hodnotě 264 110 914,- Kč bez DPH. Na dodávky a služby bylo zadáno 3 102 veřejných zakázek v celkové hodnotě 213 314 562,- Kč bez DPH. V případě stavebních prací bylo přes e-tržiště zadáno celkem 86 VZ v celkové hodnotě 50 796 352,- Kč bez DPH. E-tržiště byla využívána zejména pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, tj. těch, které jsou zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), avšak s dodržením zásad dle § 6 ZVZ. Nejčastěji používaným druhem zadávacího řízení byla otevřená výzva, ve které bylo zadáno 60 % (1 905) zadaných zakázek, což je nutno vnímat jako pozitivní trend, neboť zadavatelé volí transparentnější postup i tam, kde by mohli pouze oslovit uzavřený okruh dodavatelů.

Nový systém e-tržišť, který podstatně zprůhledňuje zadávání veřejných zakázek, je součástí projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a je dalším významným krokem v postupné elektronizaci veřejné správy. Zavedením nové podoby e-tržišť dosáhne státní správa finančních úspor, v první řadě díky nižší ceně nakupovaných komodit. „Sníží se také transakční náklady spojené s procesem zadávání veřejných zakázek, a to nejen na straně zadavatelů, ale i dodavatelů. Snadný přístup k informacím o zakázkách prostřednictvím e-tržiště a transparentnost celého procesu navíc otevře cestu k veřejným zakázkám pro více dodavatelů, zejména z řad malých a středních podniků,“ upřesňuje Jan Sixta, náměstek ministra pro místní rozvoj. Jednou z dalších výhod je také urychlení procesu hodnocení jednotlivých nabídek.

Připojené soubory